1      Identifikační údaje

1.1    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP:ŠVP pro základní školu T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
MOTIVAČNÍ NÁZEV:Škola pro život

 

1.2    Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY:Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:Žižkova 2048/50, Jihlava, 58601
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Petr Mouryc
KONTAKT:e-mail: zstgm@ji.cz, web: http://www.zstgm.ji.cz
IČ:47366303
RED-IZO:600117324

 

1.3    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE:Statutární město Jihlava
ADRESA ZŘIZOVATELE:Masarykovo nám. 1, 58628 Jihlava
KONTAKTY:  telefon - 567 167 111

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD:1. 9. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:27. 6. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:27. 6. 2016


................................................                                             .................................................
            ředitel školy                                                                                  Razítko školy
      Mgr. Petr Mouryc

 

2      Charakteristika školy

2.1    Úplnost a velikost školy

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.

 

2.2    Umístění školy

Škola je umístěna na okraji města, na rušné ulici.

 

2.3    Charakteristika žáků

Žáci docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují pěšky, veřejnou hromadnou dopravou nebo automobily rodičů. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.

 

2.4    Podmínky školy

Uspořádání školy - jsme úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.
Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.
Máme dvě neprovázané školní budovy, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, sportovní hřiště. Bezbarierový přístup je zajištěn v hlavní budově, v budově školní družiny bezbariérový přístup není. Pro trávení volného času je k dispozici školní dvůr a hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, zeměpis. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít pracovní stanice ve specializovaných učebnách. V celém areálu školy je bezdrátové připojení a v hodinách můžou použít i tablety.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty:

 

2.5    Vlastní hodnocení školy

2.5.1      Oblasti autoevaluace

 

2.5.2      Cíle a kritéria autoevaluace

Podmínky ke vzdělání:

 

2.5.3      Nástroje autoevaluace

 

2.5.4      Časové rozvržení autoevaluačních činností

 

2.6    Spolupráce s dalšími institucemi

 

2.7    Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, sezónní besídky.

 

2.8    Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 30 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 28.

 

2.9    Dlouhodobé projekty

 

3      Charakteristika ŠVP

3.1    Zaměření školy

Zaměření školy:
všeobecné

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

RVP - a) vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání - na úrovni školy:

 • žáky vedeme ke stanovování si vlastních cílů a k sebehodnocení
 • seznamujeme žáky s metodami a postupy vhodnými pro domácí procvičování a zvládnutí daného učiva
 • motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání formou úkolů, které řeší problémy běžného života
 • podporujeme samostatnost a tvořivost žáků

RVP -b)  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě -na úrovni školy:

 • zadáváme žákům úlohy na vyhledávání informací z různých zdrojů -encyklopedie, internet, rozhovor
 • vedeme k efektivnímu využívání těchto informací v tvůrčích činnostech, praktickém životě, ve výuce
 • pomáháme žákům v orientaci v učebních, učebních materiálech
 • vedeme žáky k ukládání informací pro pozdější použití

RVP - c) operuje s obecně používanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci dio souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní společenské a kulturní jevy - na úrovni školy:

 • ve výuce využíváme projetky s propojením různých předmětů
 • používáme odbornou terminologii, vedeme k jejímu používání žáky - s ohledem na schopnosti a věk dětí
 • poukazujeme na vzájemné souvislosti jednotlivých předmětů výběrem vhodných témat, komentářem v průběhu výuky apod.

RVP - d) samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - na úrovni školy:

 • zařazujeme do výuky pokusy a pozorování
 • využíváme formu laboratorních prací na realizaci experimentů
 • ve výuce využíváme interaktivní tabuli

RVP - e) poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich - na úrovni školy:

 • umožňujeme žákům zažít úspěch v učení – zlepšení, osvojení nových vědomostí a dovedností
 • klademe důraz na pozitivní motivaci
 • ukazujeme žákům možné způsoby sledování vlastních pokroků
 • posilujeme pozitivní vztah k učení

RVP - a) vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání - na úrovni školy:

 • žáky vedeme ke stanovování si vlastních cílů a k sebehodnocení
 • seznamujeme žáky s metodami a postupy vhodnými pro domácí procvičování a zvládnutí daného učiva
 • motivujeme žáky k celoživotnímu vzdělávání formou úkolů, které řeší problémy běžného života
 • podporujeme samostatnost a tvořivost žáků

RVP -b)  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - na úrovni školy:

 • zadáváme žákům úlohy na vyhledávání informací z různých zdrojů -encyklopedie, internet, rozhovor
 • vedeme k efektivnímu využívání těchto informací v tvůrčích činnostech, praktickém životě, ve výuce
 • pomáháme žákům v orientaci v učebních, učebních materiálech
 • vedeme žáky k ukládání informací pro pozdější použití

RVP - c) operuje s obecně používanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci dio souvislosti, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní společenské a kulturní jevy - na úrovni školy:

 • ve výuce využíváme projetky s propojením různých předmětů
 • používáme odbornou terminologii, vedeme k jejímu používání žáky - s ohledem na schopnosti a věk dětí
 • poukazujeme na vzájemné souvislosti jednotlivých předmětů výběrem vhodných témat, komentářem v průběhu výuky apod.

RVP - d) samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - na úrovni školy:

 • zařazujeme do výuky pokusy a pozorování
 • využíváme formu laboratorních prací na realizaci experimentů
 • ve výuce využíváme interaktivní tabuli

RVP - e) poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich - na úrovni školy:

 • umožňujeme žákům zažít úspěch v učení – zlepšení, osvojení nových vědomostí a dovedností
 • klademe důraz na pozitivní motivaci
 • ukazujeme žákům možné způsoby sledování vlastních pokroků
 • posilujeme pozitivní vztah k učení

Kompetence k řešení problémů

RVP - a) vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - na úrovni školy:

 • zařazujeme do výuky problémové úlohy, při klerých se záci pokoušejí využívat základů badatelské práce
 • nabízíme k řešení úlohy z reálného života
 • poskytujeme prostor pro vytvoření vlastního návrhu, hypotézy

RVP - b) vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - na úrovni školy:

 • učíme žáky, jak se řeší problémové úlohy
 • podněcujeme k logickému myšlení, využívání zkušeností a propojování vědomostí jednotlivých předmětů
 • ukazujeme, jak jednotlivé vědomosti posuzovat, porovnávat, třídit, zobecňovat

RVP - c) samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické matematické a empirické postupy - na úrovni školy:

 • zařazujeme modelové problémové úlohy
 • od kooperativních forem přecházíme k individuálním formám výuky
 • podle možností zapojujeme žáky do soutěží a olympiád
 • podporujeme různé způsoby řešení problémů

RVP - d) ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - na úrovni školy:

 • předkládáme žákům problémy běžného života a vedeme k hledání různých variant řešení
 • vedeme žáky k nutnosti sebehodnocení při zdolávání problémů
 • upozorňujeme na netradiční problémy a možnosti jejich řešení

RVP - e) kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - na úrovni školy:

 • vedeme žáky ke vhodné argumentaci, rozhodování a samostatnosti při rozhodování
 • vedeme žáky k sebereflexi při řešení problémových úloh
 • podle možností zapojujeme žáky do soutěží

Kompetence komunikativní

RVP - a) formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - na úrovni školy:

 • poskytujeme žákům maximum příležitostí k vzájemmné komunikaci ( diskuze, týmová práce,skupinové projekty) a psaní textů (školní časopis)
 • netolerujeme vulgární, hrubé, nevhodné způsoby vyjadřování
 • vedeme žáky ke komunikaci v českém i cizích jazycích

RVP -b) naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje -na úrovni školy:

 • učíme žáky pravidla diskuze, zařazujem diskuzi do výuky
 • umožňujeme žákům obhajovat vlastní názor kultivovaným způsobem, vhodnými slušnými prostředky
 • dbáme na respektování názoru druhých lidí

RVP -c) rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - na úrovni školy.

 • rozvíjíme u žáků komunikační schopnosti v oblasti mluvené, psané, vizuální
 • ve všech předmětech pracujeme s textem a rozvíjíme čtenářskou gramotnost
 • podněcujeme potřebu kriticky vnímat a hodnotit získané informace s ohledem na jejich pravdivost a použitelnost

RVP -d) využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - na úrovni školy:

 • učíme žáky, že cíle a prostředky komunikace musí být v souladu
 • vedeme žáky k všestranné, otevřené a účinné komunikaci

RVP -e)  využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  - na úrovni školy:

 • vedeme žáky k uvědomění si přínosů dobrého osvojení komunikačních dovedností
 • umožňujem žákům podílet se na tvorbě pravidel fungování školy - žákovský parlament
 • dbáme na vhodnou formu komunikace žák - žák, žák - dospěl

Kompetence sociální a personální

RVP -a) účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - na úrovni školy:

 • zařazujeme do výuky týmovou práci, praci v expertních skupinách, práci ve dvojicích
 • podporujeme integraci žáků se specifickými potřebami do třídních kolektivů
 • učíme žáky respektovat práci druhých

RVP - b) podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - na úrovni školy:

 • vedeme žáky k týmové práci
 • podporujeme rozzvoj zdravých mezilidských vztahů - vzájemná pomoc, poskytnutí rady, umění poděkovat za pomoc, umět požádat o radu
 • přispíváme k vytváření přátelské atmosféry v týmu

RVP -c) přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - na úrovni školy:

 • vedeme žáky ke vhodnému způsobu komunikace - využíváme různé školní akce k posílení vztahů v rámci třídy i školy
 • vedeme je k poznání, že podmínkou efektivní spolupráce je především vlastní zodpovědnost za svou práci, schopnost sebekontroly a sebekritiky, respektování názorů druhých

RVP -d) vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty - na úrovni školy:

 • umožňujeme žákům zažít ve skupině úspěch
 • navozujeme situace k získání sebedůvěry a zdravého sebevědomí

Kompetence občanské

RVP - a) respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - na úrovni školy:

 • respektujeme věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáků a současně je vedeme k tomu, aby si uvedené odlišnosti ve svém kolektivu uvědomovali a také je respektovali
 • zařazujeme do výuky metodu hraní rolí – modelujeme se žáky, jak by se cítili v kůži někoho jiného a jak by se zachovali v dané situaci
 • vedeme k odmitání všech forem diskriminace, útlaku, ponižování

RVP - b) chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - na úrovni školy:

 • netolerujeme žádné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, nacionalismu a vandalismu
 • vedeme žáky k tomu, aby uvedené negativní jevy dokázali rozpoznat a zaujmout k nim odmítavý postoj včetně případné žádosti dospělého o pomoc
 • vytváříme modelové příklady k demonstrování pozitivních i negativních projevů chování lidí

RVP -c) rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - na úrovni školy:

 • zařazujeme do výuky informace poskytování první pomoci a nácvik chování v krizových situacích
 • vedeme žáky k zodpovědnému chování v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • spolupracujeme se složkami IZS

RVP - d) respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - na úrovni školy:

 • vedeme žáky ke sportování, tvořivosti a umělecké činnosti
 • podle možnosti zapojujeme žáky do sportovních a uměleckých soutěží
 • ve vhodných případech posilujeme pocit vlastenectví, hrdosti na národní dějiny a kulturní odkaz národa

RVP - e) chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti - na úrovni školy:

 • vedeme žáky k zohledňování širších souvislostí (zejména ekologických) při vlastním rozhodování a jednání
 • ve spolupráci s dětmi třídíme odpad
 • ve všech předmětech zdůrazňujeme environmentální prvky a posilujeme v dětech ekologické myšlení, včetně pocitu trvalé odpovědnosti za udržitelný vývoj světa

Kompetence pracovní

RVP - a) používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - na úrovni školy:

 • vedeme žáky k pracovitosti a k dodržování bezpečnosti práce - od žáků vyžadujeme takové chování, aby sobě či spolužákovi nezpůsobili úraz
 • učíme žáky efektivně organizovat svou vlastní práci

RVP - b) přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - na úrovni školy:

 • vedeme žáky k zohledňování možných dopadů výsledků pracovní činnosti
 • požadujeme dodržování dohodnuté kvality , rozsahu a termínu vypracování zadaných úkolů

RVP - c) využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - na úrovni školy:

 • vedeme žáky k poznávání jejich schopností, rozvíjíme  tyto schopnosti a porovnáváme je s dovednostmi v různých profesích
 • vedeme žáky k dalšímu využívání získaných znalostí a dovedností v praktickém životě

RVP -d) orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení - úrovni školy:

 • modelujeme se žáky práci podnikatele
 • představujeme žákům různá povolání 

 

3.3    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

 1. Za vytvoření PLPP zodpovídají TU, konzultují s VP a preventistou.
 2. Plán PLPP je vždy v písemné podobě.
 3. PLPP se vytváří maximálně na dobu tří měsíců nebo průběžně.
 4. VP zodpovídá za předání PLPP na PPP.

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

 1. IVP sestavují a zodpovídají TU, konzultují s VP a preventistou. 1x ročně je konzultován s PPP nebo SPC. TU seznámí s IVP rodiče a zajistí jejich souhlas podpisem.
 2. IVP je vždy v písemné podobě.
 3. IVP se vyhodnocuje 1x ročně.


Pravidla pro zapojení dalších subjektů:


Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.

 

3.4    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

 1. Za vytvoření PLPP zodpovídají TU, konzultují s VP.
 2. Plán PLPP je vždy v písemné podobě.
 3. PLPP se vytváří maximálně na dobu tří měsíců nebo průběžně.
 4. VP zodpovídá za předání PLPP na PPP.

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

 1. IVP sestavují a zodpovídají TU, konzultují s VP. 1x ročně je konzultován s PPP nebo SPC. TU seznámí s IVP rodiče a zajistí jejich souhlas podpisem.
 2. IVP je vždy v písemné podobě.
 3. IVP se vyhodnocuje 1x ročně.


Pravidla pro zapojení dalších subjektů:


Zodpovědné osoby a jejich role:


Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:

 

3.5    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

 

ČJ

 

 

 

Fy , Př , UaK , VkZ , Tv , ČaSP

Ma , Př , Ze , UaK

Ma , Che , Př , Ze

Che , Ze , VkZ , Tv

Sebepoznání a sebepojetí

 

 

Tv

 

 

UaK , Tv

UaK

VkO , VkZ , Tv

VkZ , ČaSP

Seberegulace a sebeorganizace

 

 

Tv

Tv

Tv

UaK , Tv , ČaSP

UaK , Tv

Ma

Ma

Psychohygiena

 

 

 

 

Tv

VkZ

Tv

VkZ , Tv

Tv

Kreativita

Vv

 

ČaSP

ČaSP

ČaSP

ČJ , IKT , Fy , UaK , ČaSP

Ma , UaK , Tv

ČJ , Ma , Tv

ČJ , Ma , UaK , Tv

Poznávání lidí

Prv

 

 

 

 

 

 

 

Mezilidské vztahy

 

Prv

 

 

 

 

Dě , Tv

Tv

Dě , Tv

Komunikace

ČJ

 

 

AJ

AJ , IKT

 

ČJ , Fy , Tv , Nj

ČJ , UaK , Tv , ČaSP

ČJ

Kooperace a kompetice

 

 

 

Tv , ČaSP

Tv , ČaSP

 

Ma

Ma , Fy

Ma

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 

 

 

 

Tv

Ma , VkZ , Tv

Ma , Tv , ČaSP

Ma , VkO , VkZ , Tv

Ma , Fy , Ze , VkZ

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 

ČJ

 

VkZ , Tv

 

VkO , Che

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

 

 

Prv

 

 

VkO

 

 

 

Občan, občanská společnost a stát

 

 

 

 

Vla

 

VkO

Dě , VkO

 

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

 

 

Vla

 

 

VkO

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

 

Vla

 

 

VkO

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

AJ

AJ , Vla

Ma

AJ , Př , UaK

Dě , Fy

Dě , VkO , Př

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

AJ

Ze

Dě , VkO

Ze

AJ , VkO

Jsme Evropané

 

 

 

AJ

AJ

 

 

 

Dě , VkO , Ze

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

 

ČJ

 

Hv

 

 

Dě , UaK

 

Lidské vztahy

 

 

Prv

 

 

AJ

VkO

 

 

Etnický původ

 

 

 

Přv

 

 

 

Multikulturalita

 

 

 

 

AJ , Vla

 

UaK

UaK

 

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

 

Vla

 

VkO

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

 

 

 

Přv

 

Př , Ze

 

Základní podmínky života

 

 

Prv

 

 

 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

 

 

 

Přv

AJ

Př , Ze

Fy , Che , Ze

Dě , Che , Př , Ze

Vztah člověka k prostředí

 

 

 

Přv

ČaSP

Př , Ze , ČaSP

Př , ČaSP

Che , Př , ČaSP

Che , Ze

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

 

 

ČJ

 

 

 

ČJ , VkZ

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

 

 

ČJ

 

 

Che

ČJ

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

ČJ

 

 

ČJ

ČJ , Nj

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

 

 

ČJ

 

 

 

ČJ

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

ČJ

 

Ma

Ma

ČJ , VkZ

Tvorba mediálního sdělení

 

 

 

 

ČJ

 

 

AJ , Nj

ČJ

Práce v realizačním týmu

 

 

 

 

ČJ

 

 

 

ČJ , ČaSP

   

3.5.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

AJ

Anglický Jazyk

ČaSP

Člověk a svět práce

Che

Chemie

ČJ

Český jazyk

Dějepis

Fy

Fyzika

Hv

Hudební výchova

IKT

Informační a komunikační technologie

Ma

Matematika

Nj

Německý jazyk

Přírodopis

Prv

Prvouka

Přv

Přírodověda

Tv

Tělesná výchova

UaK

Umění a kultura

VkO

Výchova k občanství

VkZ

Výchova ke zdraví

Vla

Vlastivěda

Vv

Výtvarná výchova

Ze

Zeměpis

 
 

4      Učební plán

4.1    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň

Dotace
1. stupeň

2. stupeň

Dotace
2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

7+2

7+2

7+2

6+2

6+1

33+9

4+1

4+1

4

3+1

15+3

Anglický Jazyk

 

0+1

3

3

3

9+1

3

3

3

3

12

Další cizí jazyk

 • Německý jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

4

3+1

4+1

4+1

15+3

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

6

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

2

1+1

3+1

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

2

1+1

3+1

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1+1

7+1

Výchova k občanství

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

1+1

2

2

1+1

6+2

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

2

1+1

1+1

2

6+2

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

2

1+1

1+1

1+1

5+3

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova

1

1

2

1

2

7

 

 

 

 

 

Umění a kultura

 

 

 

 

 

 

4

4

1

1

10

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

 

 

 

 

1

 

1

0+1

2+1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

1

1

1

0+1

3+1

Volitelné předměty

 • Informatika
 • Základy administrativy
 • Výtvarná výchova-volitelná
 • Domácnost
 • Sportovní aktivity
 • Cvičení z matematiky
 • Konverzace v Aj

 

 

 

 

 

 

 

 

0+1

0+1

0+2

Celkem hodin

20

22

25

25

26

102+16

30

30

31

31

104+18

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin, pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin. Celková povinná časová dotace uvedená v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na daném stupni základního vzdělávání. 

Při konstrukci učebního plánu v ŠVP a realizaci výuky jsme dodrželi tyto podmínky: 
- musí být dodržena celková povinná časová dotace na daném stupni základního vzdělávání (118, resp. 122 hodin) 
- nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3.–5. ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 32 hodin). 
- současně se stanovuje minimální týdenní hodinová dotace pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání takto: 1. a 2. ročník 18 hodin, 3.–5. ročník 22 hodin, 6. a 7. ročník a odpovídající ročníky víceletých středních škol 28 hodin, 8. a 9. ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol 30 hodin. 

Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. 

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 16 hodin a pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení. V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním. 

Další cizí jazyk (6 hodin) - časová dotace může být upravena, popř. může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b) školského zákona.


 

5      Učební osnovy

5.1    Český jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9

9

9

8

7

5

5

4

4

60

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Český jazyk

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Předmět se dělí na tři části -jazykovou, slohovou a komunikační a literární. 
O časové dotaci na jednotlivé části rozhoduje v jednotlivých ročnících konkrétní vyučující.

V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.

V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky.

Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Vyučovací předmět ČJL se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících.
 
Časová dotace 
- 1.ročník - 9 hodin
- 2.ročník - 9 hodin
- 3. ročník - 9 hodin 
- 4. ročník - 8 hodin
- 5. ročník - 7 hodin
- 6. ročník - 5 hodin
- 7. ročník - 5 hodin
- 8. ročník - 4 hodiny 
- 9. ročník - 4 hodiny
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter. 

Integrace předmětů

 • Český jazyk a literatura

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:
- zdokonalování čtení
- aktivní vyhledávání a třídění informací
- poznává pravidla českého pravopisu

Kompetence k řešení problémů:

- samostatně řeší problémy a navrhují vhodné způsoby řešení

Kompetence komunikativní:

- formulují a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně
- obhajují své myšlenky a názory
- respektují názory druhých

Kompetence sociální a personální:

-učí se pracovat v týmu, vzájemně spolupracují a respektují názory ostatních

Kompetence občanské:

- chrání a poznává naše národní tradice
- budují si pozitivní postoj k historickému dědictví
- respektují spolužáky s jazykovými i jinými odlišnostmi

Kompetence pracovní:

- dodržuje pravidla bezpečnosti a hygienu práce
- využívá školních znalostí v praxi

 

Český jazyk

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

- čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu)

čte technicky správně, pozorně, plynule a s porozuměním

- naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné)

čte technicky správně, pozorně, plynule a s porozuměním

- mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), komunikace: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, základní komunikační pravidla (oslovení, zdvořilé vystupování),

čte technicky správně, pozorně, plynule a s porozuměním

používá správně techniku řeči

- písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu);vypravování

dbá na hygienu zraku, správně sedí, správně drží psací potřeby

zvládá techniku psaní, píše úhledně a čitelně, odstraňuje individuální nedostatky písemného projevu

- věta, slovo, slabika, hláska a jejich rozlišování z hlediska potřeb psaní

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- aktivizace předškolních poznatků formou hry

spojuje obsah textu s ilustrací, vypráví vlastní zážitky, pohádky

- slova se slabikou otevřenou a s písmeny: a, o, e,u,i,m,l,s,p,t,j,n,y

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova se slabikou zavřenou a s písmeny: d,k,r,v,z,au,ou,h,š,c,č,b

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova se dvěma souhláskami na začátku a s písmeny:ž,ř

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova se dvěma souhláskami uprostřed a s písmeny:g,f,ch

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova se slabikami: di,ti,ni,dě,tě,ně

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova se slabikami: bě,pě,vě,mě

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova s písmeny ď,ť,ň a slabikotvornými souhláskami

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- slova se shluky souhlásek

vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky, souhlásky, sluchově rozlišuje hlásky

- volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod

reprodukuje text, přednáší báseň, čte prózu

- literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka

spojuje obsah textu s ilustrací, vypráví vlastní zážitky, pohádky

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

orientuje se v rozhovoru, navazuje kontakt se spolužáky, dokáže komunikovat přiměřeně věku

zvládá prosbu, omluvu, zdravení a další jednoduché prvky komunikace

 

Český jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

- pozdrav, tykání a vykání, vyprávění podle obrázkové osnovy, popis zvířete a věci

vyjadřuje se v závislosti na komunikační situaci - pozdrav, oslovení, omluva

- věta jednoduchá, druhy vět, pořadí vět v daném textu

rozlišuje druhy vět, používá správnou intonaci a interpunkční znaménka, věty spojuje do jednodušších souvětí

- slovo, slabika, hláska, abeceda

používá správně slovní přízvuk, vhodně intonuje a správně vyslovuje

- samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké

odůvodňuje a píše správně ú/ ů, i / y po tvrdých a měkkých souhláskách, slova s párovými souhláskami

- souvětí

rozlišuje druhy vět, používá správnou intonaci a interpunkční znaménka, věty spojuje do jednodušších souvětí

- slova opačného významu, slova souřadná, podřazená, nadřazená

porovnává a třídí slova podle významu

- slovní druhy

seznamuje se slovními druhy v základním tvaru, odůvodňuje a píše správně velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

- vlastní jména

odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty, rozděluje správně slova na konci řádku, rozlišuje věty podle jejich obsahu

- slabiky s ě

píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev

- slova s párovými souhláskami

odůvodňuje a píše správně ú/ ů, i / y po tvrdých a měkkých souhláskách, slova s párovými souhláskami

- slovní význam

porovnává a třídí slova podle významu

dodržuje pořádek slov ve větě,

-druhy vět podle postoje mluvčího

rozlišuje druhy vět, používá správnou intonaci a interpunkční znaménka, věty spojuje do jednodušších souvětí

- práce s literárním textem

cvičí se ve schopnosti vypravovat a popisovat, využívá jednoduché osnovy

rozlišuje prózu a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění,

čte plynule s porozuměním, líčí atmosféru přečteného

vypráví a dotváří příběh

- hádanka, říkanka, báseň, pohádka

rozlišuje prózu a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění,

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

 postupně získává dovednost zapamatování, řešení problémů, přichází na to, jaké metody práce mu k těmto dovednostem dopomohou ( četba, zápis, podtrhávání v textu )

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

chápe člověka jako jedinečnou osobnost ( tělesné i duševní vlastnosti )

respektuje zvláštnosti svých spolužáků ( zvláště etnické a kulturní )

 

Český jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální

Učivo

ŠVP výstupy

- osnova,vyprávění

naslouchá zdvořile, používá zdvořilostní obraty, volí vhodné výrazy, reaguje otázkami

poznává tvary slov, rozlišuje jména obecná a vlastní

- popis pohádkové postavy, děje, věcí

popisuje jednoduché předměty, činnosti a píše jednoduchá sdělení

- rozhovor, dopis

popisuje jednoduché předměty, činnosti a píše jednoduchá sdělení

- stavba slova

odůvodňuje a píše správně párové souhlásky, neřídí se výslovností

rozlišuje slova podle významu, orientuje se ve stavbě slova

- vyjmenovaná slova

odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

- slovní význam - podobná, příbuzná a protikladná slova

rozlišuje slova podle významu, orientuje se ve stavbě slova

- podstatná jména – rod, číslo, pád

pracuje s mluvnickými kategoriemi

- vlastní jména

poznává tvary slov, rozlišuje jména obecná a vlastní

- slovesa – osoba, číslo, čas

pracuje s mluvnickými kategoriemi

- slovní druhy

seznamuje se s některými slovními druhy

- souvětí

spojuje věty v souvětí, využívá vhodných spojek

- věta jednoduchá

spojuje věty v souvětí, využívá vhodných spojek

- hádanka, lidová poezie, poezie, pohádka, pověst, bajka

volně reprodukuje text, dramatizuje, domýšlí příběhy

vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- divadlo - dramatizace

volně reprodukuje text, dramatizuje, domýšlí příběhy

 

Český jazyk

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální

Učivo

ŠVP výstupy

- vyprávění, členění textu, slova spisovná a nespisovná

reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

vypravuje s použitím plnovýznamových sloves a využitím vhodných spojek, člení příběh podle osnovy

používá vhodně spisovná, nespisovná a hovorová slova

- zpráva, oznámení, vzkaz, dopis

ovládá různé žánry písemného projevu - zpráva, oznámení, vzkaz, dopis

- popis osoby, věci, děje, činnosti

ovládá různé žánry písemného projevu - zpráva, oznámení, vzkaz, dopis

- oznámení, telefonování, sestavení osnovy, tvoření nadpisu

aktivně zaznamenává slyšené a reaguje otázkami, dodržuje pravidla dialogu

- stavba slova – předpony, kořen slova, přípony

poznává stavbu slova

- vyjmenovaná slova

zvládá vyjmenovaná slova, určí slova k nim příbuzná

- slovesa – neurčitek, slovesa zvratná, jednoduché a složené tvary sloves, časování sloves, slovesný způsob

třídí slova podle druhů, určuje mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen

- podstatná jména – skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského

třídí slova podle druhů, určuje mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen

- stavba věty jednoduché – základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem

určuje podmět a přísudek, odůvodňuje shodu podmětu s přísudkem

pracuje s větami v souvětí, spojuje věty do souvětí

- souvětí

pracuje s větami v souvětí, spojuje věty do souvětí

- poezie, próza – pohádka, bajka, povídka, pověst

čte plynule a uvědoměle nahlas, zvládá tiché čtení s porozuměním

orientuje se v textu

čte a reprodukuje přečtené, všímá si rozdílů zpracování textů krásné literatury

- divadlo, film

dramatizuje literární text, pracuje s ilustrací, produkuje vlastní tvorbu

- slova stejného, podobného významu, slova vícevýznamová

porovnává významy slov

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

poznávají různé hodnoty a postoje ve svém okolí

učí se v nich orientovat, zaujmout postoj k problémům, které mohou vzniknout v kolektivu

učí se chovat eticky, neubližovat, přiměřeně kritizovat, klást různé způsoby řešení

snaží se vcítit do situace druhého, vyjít mu vstříc, podpořit ho, pochopit jeho problém

 

Český jazyk

5. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

Učivo

ŠVP výstupy

- dopis, inzerát, zpráva, tiskopisy

ovládá různé žánry písemného projevu - přihláška, dotazník

zvládá vyplnění běžných tiskopisů

- vyhledávání informací- encyklopedie, internet, Pravidla

orientuje se v encyklopediích, vyhledává informace na internetu, používá čtení jako zdroj informací, pracuje s Pravidly českého pravopisu

- popis pracovního postupu

ovládá různé žánry písemného projevu - přihláška, dotazník

- reklama

porovnává názory, rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

- stavba slova a pravopis

rozlišuje slova podle významu

- podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa

určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v mluveném i psaném projevu

- věta, skladební dvojice, podmět a přísudek, shoda podmětu s přísudkem

určuje podmět a přísudek, odůvodňuje shodu přísudku s podmětem

- souvětí , řeč přímá a nepřímá

správně člení věty a frázuje, dbá na sílu a barvu hlasu, užívá přiměřené mimojazykové prostředky řeči

-souhláskové skupiny ve styku předpony nebo přípony a kořene

rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova

- předpony s-, z-, vz-

rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova

- přídavná jména odvozená od jmen zakončených na -s,-ský,-ští

rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova

- zdvojené souhlásky

rozlišuje souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova

- skupiny bě, pě, vě, mě

určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v mluveném i psaném projevu

- podmiňovací způsob

určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v mluveném i psaném projevu

- druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek

určuje slovní druhy a využívá je v gramaticky správných tvarech v mluveném i psaném projevu

- poezie, próza, divadlo, film

rozpozná různé druhy a žánry literatury, literaturu uměleckou a věcnou, lidovou slovesnost

používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

učí se kriticky přistupovat a hodnotit předložená sdělení

chápe podstatu reklamy, rozpoznává negativnost jejího působení

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

pracuje ve skupinách, společně řeší úkoly

má představu o tom, jak pracují média

pokusí se napsat příspěvek do školních novin nebo na internetové stránky školy

má představu o tom, jak vznikají noviny

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

umí charakterizovat pojem média a chápe jejich obrovský vliv

rozlišuje práci novinářů, rozhlasu, TV

vyhledává v médiích informace, dokáže porovnat zprávy o konkrétní situaci v různých médiích

ví, co je to internetový server

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

chápe pojem týmová práce

umí si rozdělit úkoly ve skupině tak, aby práce byla efektivní a časově zvladatelná

respektuje názory ostatních

vyzkouší si roli redaktora

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

chápe, jaký vliv mají média na obyvatele

dokáže zpracovat jednoduché informace poskytnuté médii

přemýšlí o vlivu medií na společnost, pozitivním i negativním

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

kriticky vnímá mediální sdělení a uvědomuje si vliv médií na život lidí

odlišuje fakta od názoru

rozlišuje podstatné a okrajové informace

najde rozdíl mezi reklamou a zprávou

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

ve slohových útvarech vyjádří svůj postoj a názor

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

 

Český jazyk

6. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

- vypravování - časová posloupnost, osnova

- zvládá ústní i písemné vypravování příběhů

- podle svých schopností volně reprodukuje text

- popis předmětu, pracovního postupu, zpráva, oznámení

- zvládá základní normy písemného vyjadřování

- napíše zprávu, oznámení, umí napsat popis

- dopis - osobní

- komunikuje přiměřeně v běžných životních situacích

- pracuje s jazykovými příručkami

- základní normy písemného vyjadřování

- zvládá základní normy písemného vyjadřování

- jazykové příručky

- pracuje s jazykovými příručkami

- spisovný a nespisovný jazykový projev, nářečí

- odliší spisovný a nespisovný jazykový projev, nářečí

- pravopis ohebných slovních druhů

- zvládá pravopis ohebných slovních druhů

- základní a rozvíjející větné členy

- uvědomuje si vztah mezi základními a rozvíjejícími větnými členy

- zásady tvoření slov

- rozpozná zásady tvoření slov

- vyjadřování v próze a ve verších

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších

- volná reprodukce textu

- odlišujev textu přímou a nepřímou řeč

- podle svých schopností volně reprodukuje text

- pokus se o vlastní literární text na dané téma

- pokouší se o vlastní literární text na dané téma

- orientace se v knihovně

- orientuje se v knihovně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

napíše zprávu, oznámení, umí napsat popis

 

Český jazyk

7. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

- popis, charakteristika literárních postav

- vyjádří charakteristické rysy popisované osoby

- rozlišuje odborné názvy v popisu

- líčení

- pokusí se o líčení

- žádost

- sestaví vlastní životopis, napíše žádost

- životopis

- sestaví vlastní životopis, napíše žádost

- věty dvojčlenné a jednočlenné

- rozlišuje základy interpunkce ve větě jednoduché a souvětí

- druhy vedlejších vět

- rozlišuje větné členy a z nich utvořené vedlejší věty

- rozlišuje základy interpunkce ve větě jednoduché a souvětí

- vlastní jména

- zvládá pravopis velkých písmen

- ohebné a neohebné slovní druhy

- pracuje s neohebnými slovními druhy

- ohebné slovní druhy

- slovní zásoba, její obohacování

- pochopí zásady obohacování slovní zásoby

- poezie, próza, drama - lyrika, epika, drama

- orientuje se v základních literárních pojmech

- výrazně čte a podle možností přednáší umělecký text

- monolog, dialog,

- orientuje se v základních literárních pojmech

- výrazně čte a podle možností přednáší umělecký text

- filmová a televizní tvorba pro děti a mládež, oblíbení hrdinové

- formuluje vlastní názory na přečtený text

- časová posloupnost autorů a děl

- začíná se orientovat ve vývoji české a světové literatury

- postupně se orientuje v základních literárních žánrech a jejich představitelích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

formuluje vlastní názory na přečtený text

 

Český jazyk

8. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

- charakteristika literárních postav

• ve slohových útvarech vyjádří svůj postoj a názor

- líčení

• ve slohových útvarech vyjádří svůj postoj a názor

- jednoduchý výklad, výtah

• vypracuje jednoduchý výklad na základě znalostí jiných učebních předmětů z populárně vědeckých článků

- jednoduchá úvaha

• používá vhodné jazykové prostředky pro výklad, úvahu a ostatní stylistické útvary

- souvětí souřadné a podřadné, interpunkce v souvětí a větě jednoduché

• využívá znalostí o významovém poměru mezi souřadně spojenými hlavními větami při komunikaci

• rozlišuje vztahy vět v souvětí

- obohacování slovní zásoby

• používá vhodné jazykové prostředky při komunikaci s vrstevníky i dospělými

• prakticky používá přejatá slova obecná i vlastní

- ohebné slovní druhy - slova přejatá, slovesa

• prakticky používá přejatá slova obecná i vlastní

- autor - literární text - čtenářský zážitek, výklad (interpretace) textu,výstavba textu, lyrika, epika, drama

• vyjádří vlastní názor při rozboru literární ukázky

- filmová, televizní tvorba

• vyjádří vlastní názor při rozboru literární ukázky

- hlavní vývojová období evropské a české literatury

• orientuje se v časové posloupnosti české i světové literatury

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

prakticky používá přejatá slova obecná i vlastní

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

vyjádří vlastní názor při rozboru literární ukázky

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

používá vhodné jazykové prostředky při komunikaci s vrstevníky i dospělými

ve slohových útvarech vyjádří svůj postoj a názor

 

Český jazyk

9. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

- základní slohové útvary- vypravování, popis, úvaha, chrakteristiky liter. postavy

• odlišuje fakta od názoru

- proslov, diskuze

• při diskuzi respektuje názory ostatních

• odlišuje fakta od názoru

- pravopis

• rozeznává a vhodně používá slova ohebná i neohebná

- zvuková stránka jazyka

• rozeznává a vhodně používá slova ohebná i neohebná

- slovní zásoba a význam slova

• rozeznává a vhodně používá slova ohebná i neohebná

- slovní druhy - shrnutí

• rozeznává a vhodně používá slova ohebná i neohebná

- druhy přívlastku

• proniká do logiky skladby českého jazyka

- složité souvětí

• proniká do logiky skladby českého jazyka

- nepravidelnosti větné stavby

• proniká do logiky skladby českého jazyka

- literatura 20. století, samizdatová literatura a její autoři,ukázky tvorby

• pokouší se rozpoznat styl psaní autora

• pokračuje v orientaci časové návaznosti české a světové literatury

• rozliší, porovná a pokusí se ohodnotit různá ztvárnění téhož námětu

- autor - literární text - čtenářský zážitek, výklad (interpretace) textu

• kriticky zhodnotí nabízené mediální informace, pracuje s nimi

• rozlišuje základní literární druhy, žánry, jejich představitele

• rozliší, porovná a pokusí se ohodnotit různá ztvárnění téhož námětu

- literatura hodnotná a konzumní

• kriticky zhodnotí nabízené mediální informace, pracuje s nimi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

kriticky zhodnotí nabízené mediální informace, pracuje s nimi

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

odlišuje fakta od názoru, proniká do logiky stavby českého jazyka

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

při diskuzi respektuje názory ostatních, zaujímá kritický postoj

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

odlišuje fakta od názoru

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

při diskuzi respektuje názory ostatních

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti

rozliší, porovná a pokusí se ohodnotit různá ztvárnění téhož námětu

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení

kriticky zhodnotí nabízené mediální informace, pracuje s nimi

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

pokouší se rozpoznat styl psaní autora

pokusí se ohodnotit různá ztvárnění téhož námětu

rozlišuje základní literární druhy, žánry, jejich představitele

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

při diskuzi respektuje názory ostatních

vhodně používá slova ohebná i neohebná

   

5.2    Anglický Jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

0

1

3

3

3

3

3

3

3

22

 

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Anglický Jazyk

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu


Výuka cizímu jazyku na základní škole vytváří předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy.
Vyučovací činnost učitele by měla vytvářet podmínky k tomu, aby se rozvíjela schopnost žáka chápat a interpretovat slyšené i čtené cizojazyčné texty, přiměřeně na ně reagovat, aby se seznámil se základními poznatky z reálií jiných zemí, aby si osvojil učební postupy potřebné k efektivnímu studiu cizího jazyka.
Předmět anglický jazyk úzce souvisí s ostatními vyučovacími předměty: český jazyk, německý jazyk, zeměpis, občanská výchova, informatika, biologie, hudební a výtvarná výchova.
V předmětu anglický jazyk využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé výchovné a vzdělávací strategie.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Předmět anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět od druhého do devátého ročníku:
2. ročník - 1 hodina týdně
3. ročník - 9. ročník - 3 hodiny týdně
Výuka zpravidla probíhá v dělených třídách v rámci ročníků. Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní. Při výuce jsou využívány časopisy, jednoduché autentické texty, audionahrávky, videonahrávky mluveného projevu, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací apod.
Výuka probíhá v jazykových učebnách s možností použití videa, DVD přehrávačů a CD přehrávačů, ve třídách výpočetní techniky i třídách kmenových.
Součástí vyučování anglickému jazyku jsou nejen vyučovací hodiny, ale i příležitostné akce, např. olympiády, soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze, projekty apod.
Vyučovací hodiny jsou různého typu:
- frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva)
- skupinová práce
- práce ve dvojicích
- samostatná práce
- práce se slovníkem a autentickými materiály
- práce s počítačovými programy

Integrace předmětů

 • Cizí jazyk

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

- efektivní získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy apod.)
- při osvojování slovní zásoby: pochopení slov ve vztazích, protiklady
- motivace spojená s potřebou naučit se určité výrazy (projekty, exkurze apod.)
- práce s portfoliem:
sebehodnocení - naučit se pod vedením učitele, využít i jinde
- autonomní učení - uvědomělost přípravy, protože budu cizí jazyk potřebovat
-uvědomit si vlastní pokrok za určitou dobu (nejen ve srovnání s ostatními)
- projektové vyučování - plánování práce, rozvržení, rozdělení úkolů, přenesení do praxe -práce s chybou v AJ - chybu nechápat jako nedostatek, ale jako krok ke zlepšení
- zvládat zdánlivě neřešitelné úkoly - např. poslech: nezpanikařit, když nerozumím, snažit se zareagovat, i když ne všemu zcela rozumím, domyslet si význam, cvičením dosahovat zlepšení
- transfer - schopnost aplikace z jedné situace do druhé (např. podobnost anglického jazyky s jazykem německým)
- pochopení systému gramatiky - systematizace, zařazení dalších jevů do systému
- využití a aplikace internacionalismů a anglikanismů
- rozvoj jednotlivých dovedností(poslech, čtení, poslech s porozuměním, ústní projev...), jejich využití v dalších jazycích, rozvoj jazykové paměti - cvičením ji zlepšujeme v AJ a tím pomáháme dalším jazykům.

Kompetence k řešení problémů:

- uplatňování získaných dovedností k řešení jakéhokoliv problému, kde je nutná znalost cizího jazyka
- orientace žáka v cizím jazykovém prostředí:
- umět se zeptat na cestu a porozumět odpovědi
- vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma
- zakoupení jízdenky v automatu
- telefonování
- hotel, dovolená, lyžování, ...
- vyjádření souhlasu a nesouhlasu s názorem druhých při kolektivním řešení problémů
- řešit úkoly v učebnici a pracovním sešitě podle zadání
- aplikace různých postupů získaných při jiných činnostech pro řešení problémů
- ověření si teoretických poznatků v praxi a aplikace při dalších činnostech
- situační hry, reálné i nereálné situace
- zpracování projektů - dlouhodobý úkol, problém - plánování řešení, týmová práce, příprava, využití znalostí reálií, využití médií, obhajoba, prezentace výsledků vlastní práce
- pojmenování, definování problému, stanovení postupu, jak ho řešit, nalezení spolupracovníků, řešení, volba nejlepšího řešení
- předvídavost

Kompetence komunikativní:

- praktické a efektivní využívání všech způsobů komunikace v cizím jazyce (písemná i ústní komunikace)
- formulovat a vyjádřit myšlenku, sdělit ji tak, aby partner rozuměl
- rozšiřování slovní zásoby, vytváření systému
- transfer - využití podobnosti AJ a NJ
- nácvik struktury mluvených projevů: vyprávění, diskuze, referát, - dialog písemných projevů: e-mail, dopis, vzkaz, přání, jednoduchá žádost,formulář
- schopnost reakce na slyšené i psané - pokyny, povely, úkoly
- porozumění: poslech, čtení - tříbení jazykové paměti, vyhledání základní informace
- dovednost argumentace, obhájit si stanovisko, umět stručně informovat o určité záležitosti
- jednoduchý srozumitelný popis situace, věci
- nonverbální komunikace
- využití intonace, důrazu, melodie hlasu
- chatování v rámci skupiny i jinde
- komunikace s lidmi z jiných zemí - vyjadřovat se adekvátně k situaci, takt
- sebevědomé vystupování při komunikaci, odbourávání bariér
- rozlišení soukromého rozhovoru a veřejné komunikace - monologická cvičení - přednáška, popis, opis určitého výrazu, vyjádření názoru apod.
- dialogické situace - cvičné i v reálu
- pomoc partnerovi, který v komunikaci nebo v cizím jazyce není tak dobrý
- reakce, kontaktní situace při různých příležitostech

Kompetence sociální a personální:

- uplatňování individuálních schopností k získávání a prohlubování vědomostí a dovedností v cizím jazyce
- týmová spolupráce, práce ve dvojicích, skupinách
- rozlišení a respektování rolí - vedoucí, účastník
- respektování jiného názoru při týmové práci
- prezentování a obhájení vlastních myšlenek při týmové práci
- sociální kontakty při realizaci projektů s žáky z cizích zemí
- budování sebevědomí
- využití cizího jazyka jako jazyka komunikace při týmové práci
- pozorování jiných zvyků, vztahů v cizích zemích (reálie)
- sebehodnocení a hodnocení druhých, hodnocení práce skupiny, srovnání, hledání rezerv, schopnost předání svých profitů ostatním, využití schopností každého jednotlivce při týmové práci (individuální přístup)
- výměna zkušeností

Kompetence občanské:

- zodpovědné plnění zadaných úkolů, zodpovědnost za sebe sama, za skupinu, tým
- tolerance odlišnosti - rasové, náboženské, ..
- takt
- schopnost empatie
- dodržování pravidel - slušné chování, respektování pravidel země, v níž jsem host, respektování tradic jiných národů
- uvědomit si tradice české ve srovnání s jinými

 

Anglický Jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní

Učivo

ŠVP výstupy

- audio-orální kurz-poslech říkanek, básniček a písní

chápe význam pokynů a otázek a pokouší se na ně odpovědět či reagovat

- jednoduché pokyny- reakce na ně

chápe význam pokynů a otázek a pokouší se na ně odpovědět či reagovat

- jednoduchá slovní zásoba spojená s obrázky

snaží se reprodukovat slova a slovní spojení, která ve výuce slyšel

- nácvik výslovnosti a intonace

snaží se reprodukovat slova a slovní spojení, která ve výuce slyšel

- tématické okruhy- čísla do 10, barvy, rodina, škola, zvířata

snaží se reprodukovat slova a slovní spojení, která ve výuce slyšel

- reprodukce jednoduchých básniček, říkanek a písní

snaží se reprodukovat slova a slovní spojení, která ve výuce slyšel

 

Anglický Jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální

Učivo

ŠVP výstupy

- učivo si žáci osvojují na základě poslechu a opakování

chápe obsah jednoduchého mluveného textu na základě zrakové kontroly

- nácvik čtení na základě poslechu

poradí si s krátkým psaným textem na základě zrakové kontroly

- opakování intonace oznamovací věty, otázky

chápe obsah jednoduchého mluveného textu na základě zrakové kontroly

- čtení elementárního textu

poradí si s krátkým psaným textem na základě zrakové kontroly

- přiřazování slov k obrázkům

rozlišuje psanou a mluvenou podobu slova, dokáže obě podoby téhož slova spojit

- převažuje verbální projev, poslech, je kladen důraz na verbální jaz.dovednosti

chápe obsah jednoduchého mluveného textu na základě zrakové kontroly

- základní slovní zásoba, vše s důrazem na výslovnost: poslech – opakování

poradí si s krátkým psaným textem na základě zrakové kontroly

rozlišuje psanou a mluvenou podobu slova, dokáže obě podoby téhož slova spojit

ovládá psaní slov a krátkých vět podle předlohy

- tematické okruhy: čísla, barvy, rodina, domov, škola, jídlo, hračky, dny, části těla

poradí si s krátkým psaným textem na základě zrakové kontroly

rozlišuje psanou a mluvenou podobu slova, dokáže obě podoby téhož slova spojit

ovládá psaní slov a krátkých vět podle předlohy

- vést k zájmu a pochopení odlišností

chápe obsah jednoduchého mluveného textu na základě zrakové kontroly

- jednoduché dialogy, pozdrav, rozloučení

chápe obsah jednoduchého mluveného textu na základě zrakové kontroly

 

Anglický Jazyk

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální

Učivo

ŠVP výstupy

- prohlubování slovní zásoby, mluvnickou látku je třeba přizpůsobit schopnostem žáků, neustále upevňovat a procvičovat, aby ji dokázali prakticky použít

reaguje s porozuměním na běžné pokyny a jednoduchý souvislý projev vyučujícího

sestavuje jednoduché rozhovory

- tematické okruhy: rodina, škola, oblečení, jídlo, zvířata, bydlení, svátky, volný čas, dopravní prostředky

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- číslovky do 100

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- rozvoj poslechových dovedností

reaguje s porozuměním na běžné pokyny a jednoduchý souvislý projev vyučujícího

- zpracování informací na základě poslechu

reaguje s porozuměním na běžné pokyny a jednoduchý souvislý projev vyučujícího

- sloveso "to be" a "have got" a "can", zkracování některých jejich tvarů

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- anglická abeceda

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- zájmena osobní a ukazovací a přivlastňovací nesamostatná

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- mluvnice- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

sestavuje jednoduché rozhovory

- zvuková a grafická podoba jazyka- fonetické znaky (pasivně), záklaadní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- gramatické jevy

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- podstatná jména- množné číslo, člen neurčitý

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- předložky

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

- poskytne jednoduchou informaci

vybírá z jednoduchého textu základní informace k danému tématu

- slovní zásoba-žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tématických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem

sestavuje krátké věty do formy jednoduchého textu a používá známé jazykové prostředky

- technika čtení

chápe obsah jednoduchého textu v přirozeném tempu a v souvislosti s probíranou slovní zásobou

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

poznává kontinenty a evropské státy, seznamuje se s jejich reáliemi, historií a kulturou

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

komunikuje o základních společenských tématech v anglickém jazyce

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

chápe Evropu jako součást světa, zajímá se o jiné anglicky mluvící země v Evropě i na jiných kontinentech

 

Anglický Jazyk

5. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské

Učivo

ŠVP výstupy

- rozvoj poslechových dovedností (poslech dialogů, videofilmy, písničky, příběhy a pohádky atd.),

chápe obsah jednoduchého textu na základě poslechu s možností zrakové kontroly

- rozšiřování slovní zásoby v tématech domov, rodina, bydlení, škola, volný čas, povolání, stravování, oblékání, nákupy, počasí, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), tělo, příroda

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- opakování a procvičování probraného učiva

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- zájmena tázací

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- další předložkové vazby

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- určování času

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- přítomný čas průběhový(otázka,zápor)

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů u sloves "to be","can","have got"

vyžádá si a podá jednoduchou informaci k danému tématu

- vazba – there is,there are

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- jednoduchá sdělení - ústní- opakování, upevňování a rozšíření dovedností a schopností v oblasti přímé konverzace

podá jednoduché informace o daném tématu

vyžádá si a podá jednoduchou informaci k danému tématu

- rozvíjení schopností plynulého čtení krátkých textů s důrazem na správnou výslovnost, intonaci a přízvuk (využití časopisů,jazz chants atd.) práce se slovníkem

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- slovní zásoba-žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem

uvědomuje si obsah krátkého textu s osvojenými tématy

- jednoduchá sdělení - písemná - opakování, upevňování a rozšíření dovedností a schopností v oblasti přímé konverzace

doplňuje do formuláře osobní údaje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

 komunikuje o základních společenských tématech v anglickém jazyce.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

 poznává kontinenty, evropské státy, jejich historii, kulturu, reálie.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

 chápe Evropu jako část světa, jako kontinent, kterého jsme součástí.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

 uvědomuje si sounáležitost s evropskými státy, s EU.