Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Logo

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Fotografie ze školy

Navigace: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace  »  Úřední deska

Zřizovatel
E-podatelna

Pro podání žádostí, zasílání dokumentů a dotazů použijte:

Elektronickou podatelnu

Datová schránka

ID 2p949b3

Telefon

kancelář - 567 570 271

Žákovská knížka
ZŠ T.G.M
Vstup do školního
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava - Moodle Office 365
 
Počítadlo přístupů
TOPlist TOPlist

Zveřejnění informací ZŠ T.G.Masaryka, Žižkova 50, Jihlava (dále jen ZŠ) v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), která je pro oblast školství upravena pokynem MŠMT č.j.31479/99. ZŠ zveřejňuje podle § 5 zákona následující informace:

 1. Údaje o jmenování ředitele školy:
  Ředitel školy Mgr. Petr Mouryc byl poprvé jmenován do funkce dne 1.8.1991 školským úřadem v Jihlavě.
 2. Vymezení pravomoci ředitele školy je dáno §3 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství:
  1. Ředitel řídí školu, a plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků: odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
  2. Ředitel rozhoduje
   • o odkladu povinné školní docházky
   • o dodatečném odložení povinné školní docházky
   • o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout.
   • o zařazení dětí do základní školy, přednostně se zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy.
   • o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
  3. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.
 3. Pracovníci ZŠ pověření přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů, oznámení a žádostí o poskytnutí informací:
  • Mgr. Petr Mouryc, ředitel školy
  • Mgr. Aleš Jelínek, zástupce ředitele
  • Telefonický kontakt: 567 570 271
  • fax: 567 570 278
  • E-mail: zstgm@ji.cz
  Žádosti lze vyřídit na základě ústního dotazu v sídle ZŠ (v pracovní dny v době od 7.30 do 15.00 hodin), nebo zaslat písemně na adresu ZŠ.
 4. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovené zákonem č.106/1999 Sb.
  1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem - faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat)
  2. Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informaci, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání svěřené informace. Za zveřejněné údaje se pro tyto účely považují i informace obsažené v tomto materiálu. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů od jejího doručení.
  3. Není-li žádost vyřízena ústně nebo požaduje-li žadatel písemné vyjádření (toto sdělení se považuje za nové podání žádosti), poskytne se požadovaná informace písemně nebo umožněním nahlédnutí do spisu (včetně možnosti pořízení fotokopie) nebo na paměťových mediích.
  4. Pokud ze žádosti není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
  5. Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený pracovník žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
  6. Pokud je požadovaná žádost o informaci mimo působnost ZŠ, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti s odůvodněním sdělí do 3 dnů žadateli (zákon č.106/99 Sb. nestanoví povinnost postoupení žádosti příslušnému orgánu).
  7. Pověřený pracovník poskytne informaci žadateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odst. 5. O formě, ve které bude informace poskytnuta (odst. 3), rozhodne pověřený pracovník.
  8. Lhůtu uvedenou v předchozím odstavci může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze ze závažných důvodů taxativně vymezených v § 14 ost.5, o čemž je povinen žadatele průkazně informovat, a ještě před uplynutím lhůty lhůtě dané v odst. 7. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věcí - viz. 4 a 6.
  9. Pokud ZŠ odmítne (zcela nebo částečně) poskytnout žadateli informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě uvedené v odst. 7, případně v řádně prodloužené lhůtě (odst. 8).
  10. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 46 zákona č.71/67 Sb. správního řádu, které musí obsahovat všechny požadované náležitosti a jako správní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
  11. Jestliže povinná osoba ZŠ ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
  12. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přístupné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
  13. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby ke školskému úřadu v Jihlavě a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odst. 11.
  14. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zák.č.99/63 Sb. občanského soudního řádu. Možnost soudního přezkoumání není podáváním odvolání dotčena.
 5. Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  Stížnosti, oznámení a podněty od občanů jsou řešeny a vyřizovány v souladu s vyhláškou č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů, dále rozpracovaném v Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.15/1998, č.j.27068/98-12, a to následujícím způsobem:
  1. Stížnosti, oznámení a podněty se podávají ústně (osobně) nebo písemně (doručené poštou, osobně i jiným způsobem - čl.5 odst.1).
  2. Pracovníkem pověřeným k přijímání stížností, oznámení a podnětů (dále pouze stížnosti) od občanů je Miluše Mrkvičková, sekretářka ředitele, telefon 567 570 271. Tato pověřená pracovnice rovněž vede evidenci stížností. Vlastním vyřízením konkrétních stížností je poté ředitelem pověřen jím určený pracovník.
  3. ZŠ je při vyřizování stížností povinna:
   • prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách (viz dále)
   • objektivně a úplně prošetřit všechny její body a zjištění dokladovat
   • výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout o oprávněnosti resp. neoprávněnosti stížnosti
   • o výsledku šetření informovat stěžovatele
   • u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků
   • spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření a vyřízení předat k evidenci pověřenému pracovníkovi (ad odst. 2)
  4. Pokud ZŠ obdrží stížnost, jejíž vyřízení je plně v její kompetenci a není ji třeba prošetřovat na podkladě dalších vyjádření, musí být vyřízena (prošetřena) do 10 dnů ode dne doručení.
  5. Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne doručení na ZŠ, musí být stěžovateli potvrzen písemně, a to do 5 dnů od doručení stížnosti.
  6. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů od data doručení na ZŠ. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy. O důvodech musí být vyrozuměn stěžovatel.
  7. Je nepřípustné postupovat stížnost k prošetření útvarům či zaměstnancům, proti nimž stížnost směřuje.
  8. Pokud ZŠ obdrží stížnost, jejíž šetření je jen zčásti v jeho pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří sám a které postupuje jinému subjektu.
  9. Pokud ZŠ obdrží stížnost směřující proti řediteli školy nebo se jedná o stížnost na peragogické řízení školy, postoupí tuto stížnost České školní inspekci Jihlava k přímému vyřízení a informuje o tom stěžovatele.
  10. Stížnosti v otázkách organizace provozu, hospodaření, využívání finančních prostředků postoupí ZŠ tyto stížnosti Obecnímu úřadu v Jihlavě.
 6. Proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání
  proti rozhodnutím ředitele školy učiněných ve správním řízení, do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy ke školskému úřadu v Jihlavě.
 7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí
  • zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
  • zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 395/1991 Sb. o školských zařízeních
  • vyhláška č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  • vyhláška č. 87/1992 Sb. o školních družinách
  • vyhláška č. 48/1993 Sb. o školním stravování
  • vyhláška č. 291/1991 Sb. o základní škole
  Tento výčet zdaleka neobsahuje všechny právní předpisy, obsahuje pouze ty nejdůležitější.
  Do výše uvedených právních předpisů lze nahlédnout na ZŠ o pracovních dnech (mezi 8.00 až 14.00 hodinou) v kanceláři školy, kde je možno objednat vyhotovení kopii vybraných právních norem (jejich části) za úhradu dle sazebníku uvedeného v čl. 8 tohoto materiálu.
 8. Sazebník úhrad za poskytnuté informace
  Na základě zmocnění uvedeném v § 17 zákona č. 106/1999 Sb. je ZŠ oprávněna v souvislosti s poskytováním informací požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.
  Položky sazebníku:
  • kopie dokladu formát A4 jednostranný - 1,50 Kč
  • kopie dokladu formát A4 oboustranné - 2,80 Kč
  • kopie dokladu formát A3 jednostranný - 2,50 Kč
  • cena za nahrání informace elektronické medium - 16,- Kč
  • za vyhledání informace pomocí PC - 2,- Kč/min.
  • dále náklady za poštovné dle tarifu České pošty (telefonní taxy..)
  • případně i vynaložené cestovní náklady
  • u opatření informací velkého rozsahu (např. informací potřebných ke zpracování diplomové práce) se účtuje 70,- Kč/hod. skutečné práce zaměstnance ZŠ
  • při podání žádosti je třeba složit zálohu, která může být stanovena až do celkové výše celkově kalkulované ceny
 9. Zpracování a zveřejnění výroční zprávy ZŠ
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací a její přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.
 10. Zveřejnění dalších informací
  ZŠ zveřejňuje tyto i další informace na internetových stránkách, na adrese: www.zstgm.ji.cz


Mgr. Petr Mouryc
ředitel školy

Nahoru ]

Aktuality

Prvňáčci v Zoo

23.10.2018

Zoo v krabici II.

Povrch? Co to je?

22.10.2018

Umíme zmapovat povrch?

Bezpečnost

17.10.2018

Fyzika v praxi

Malí „kouzelníci“

16.10.2018

Fyzika v šestých třídách

První společné divadlo

16.10.2018

Splašené nůžky

Minifotbal - starší žáci

11.10.2018

Okrskové kolo

Potraviny a bezpečnost v ČASP

11.10.2018

Skvělá skupinová práce

Demokratické volby

11.10.2018

Výchova k občanství

Podzimní příroda

08.10.2018

Pomáháme myslivcům

Moje vysněná škola

04.10.2018

Výchova k občanství v 6.A

Pátrání ve VkO

04.10.2018

Historie naší školy

Prvňáčci už znají šest písmen

03.10.2018

Poznáte je?

Zdeněk Šplíchal v galerii

02.10.2018

Výtvarná dílna 5.A ve směru abstrakce

Jaké to je zpívat v pop-rockovém sboru?

01.10.2018

Hudební projekt Fusion Lite

Matematika v parku

24.09.2018

Finanční gramotnost v praxi

Evropský týden mobility

19.09.2018

Jak se jezdí na vozíčku?

Adopce na dálku

14.09.2018

Dopis od Johnyho

V 1.B hrajeme divadlo

12.09.2018

O veliké řepě

Pohádková škola

02.09.2018

Prvňáčci již ve škole

Elektronická žákovská

31.08.2018

Rozvrhy tříd a přístupy pro nové žáky

První školní den

27.08.2018

Organizační informace

Dnes má svátek

Dnes je: 23. 10. 2018
Svátek má / je: Teodor
Zítra: Nina

Svačinky
http://svacinky.lapek.cz
Svačinky
https://www.cerstvasvaca.cz/