Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Logo

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Fotografie ze školy

Navigace: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace  »  Úřední deska

Zřizovatel
E-podatelna

Pro podání žádostí, zasílání dokumentů a dotazů použijte:

Elektronickou podatelnu

Datová schránka

ID 2p949b3

Telefon

kancelář - 567 570 271

Žákovská knížka
ZŠ T.G.M
Vstup do školního
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava - Moodle Office 365
 
Počítadlo přístupů
TOPlist TOPlist

Zveřejnění informací ZŠ T.G.Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace (dále jen ZŠ) v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), která je pro oblast školství upravena pokynem MŠMT č.j.31479/99. ZŠ zveřejňuje podle § 5 zákona následující informace:

 1. Údaje o jmenování ředitele školy:
  Ředitelka školy Mgr. Andrea Frolíková byla Radou města Jihlavy jmenována do funkce dne 1.8.2018.
 2. Vymezení pravomoci ředitele školy je dáno §3 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství:
  1. Ředitel řídí školu, a plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků: odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
  2. Ředitel rozhoduje
   • o odkladu povinné školní docházky
   • o dodatečném odložení povinné školní docházky
   • o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout.
   • o zařazení dětí do základní školy, přednostně se zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy.
   • o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
  3. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.
 3. Pracovníci ZŠ pověření přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů, oznámení a žádostí o poskytnutí informací:
  • Mgr. Andrea Frolíková, ředitelka školy
  • Mgr. Aleš Jelínek, zástupce ředitelky
  • Telefonický kontakt: 567 570 271
  • E-mail: zstgm@ji.cz
  Žádosti lze vyřídit na základě ústního dotazu v sídle ZŠ (v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hodin), nebo zaslat písemně na adresu ZŠ.
 4. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovené zákonem č.106/1999 Sb.
  1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem - elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat)
  2. Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informaci, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání svěřené informace. Za zveřejněné údaje se pro tyto účely považují i informace obsažené v tomto materiálu. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů od jejího doručení.
  3. Není-li žádost vyřízena ústně nebo požaduje-li žadatel písemné vyjádření (toto sdělení se považuje za nové podání žádosti), poskytne se požadovaná informace písemně nebo umožněním nahlédnutí do spisu (včetně možnosti pořízení fotokopie) nebo na paměťových mediích.
  4. Pokud ze žádosti není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
  5. Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený pracovník žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
  6. Pokud je požadovaná žádost o informaci mimo působnost ZŠ, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti s odůvodněním sdělí do 3 dnů žadateli (zákon č.106/99 Sb. nestanoví povinnost postoupení žádosti příslušnému orgánu).
  7. Pověřený pracovník poskytne informaci žadateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odst. 5. O formě, ve které bude informace poskytnuta (odst. 3), rozhodne pověřený pracovník.
  8. Lhůtu uvedenou v předchozím odstavci může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze ze závažných důvodů taxativně vymezených v § 14 ost.5, o čemž je povinen žadatele průkazně informovat, a ještě před uplynutím lhůty lhůtě dané v odst. 7. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věcí - viz. 4 a 6.
  9. Pokud ZŠ odmítne (zcela nebo částečně) poskytnout žadateli informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě uvedené v odst. 7, případně v řádně prodloužené lhůtě (odst. 8).
  10. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 46 zákona č.71/67 Sb. správního řádu, které musí obsahovat všechny požadované náležitosti a jako správní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
  11. Jestliže povinná osoba ZŠ ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
  12. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přístupné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
  13. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby ke školskému úřadu v Jihlavě a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odst. 11.
  14. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zák.č.99/63 Sb. občanského soudního řádu. Možnost soudního přezkoumání není podáváním odvolání dotčena.
 5. Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  Stížnosti, oznámení a podněty od občanů jsou řešeny a vyřizovány v souladu s vyhláškou č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů, dále rozpracovaném v Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.15/1998, č.j.27068/98-12, a to následujícím způsobem:
  1. Stížnosti, oznámení a podněty se podávají ústně (osobně) nebo písemně (doručené poštou, osobně i jiným způsobem - čl.5 odst.1).
  2. Pracovníkem pověřeným k přijímání stížností, oznámení a podnětů (dále pouze stížnosti) od občanů je Miluše Mrkvičková, sekretářka ředitelky, telefon 567 570 271. Tato pověřená pracovnice rovněž vede evidenci stížností. Vlastním vyřízením konkrétních stížností je poté ředitelem pověřen jím určený pracovník.
  3. ZŠ je při vyřizování stížností povinna:
   • prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách (viz dále)
   • objektivně a úplně prošetřit všechny její body a zjištění dokladovat
   • výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout o oprávněnosti resp. neoprávněnosti stížnosti
   • o výsledku šetření informovat stěžovatele
   • u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků
   • spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření a vyřízení předat k evidenci pověřenému pracovníkovi (ad odst. 2)
  4. Pokud ZŠ obdrží stížnost, jejíž vyřízení je plně v její kompetenci a není ji třeba prošetřovat na podkladě dalších vyjádření, musí být vyřízena (prošetřena) do 10 dnů ode dne doručení.
  5. Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne doručení na ZŠ, musí být stěžovateli potvrzen písemně, a to do 5 dnů od doručení stížnosti.
  6. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů od data doručení na ZŠ. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy. O důvodech musí být vyrozuměn stěžovatel.
  7. Je nepřípustné postupovat stížnost k prošetření útvarům či zaměstnancům, proti nimž stížnost směřuje.
  8. Pokud ZŠ obdrží stížnost, jejíž šetření je jen zčásti v jeho pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří sám a které postupuje jinému subjektu.
  9. Pokud ZŠ obdrží stížnost směřující proti řediteli školy nebo se jedná o stížnost na peragogické řízení školy, postoupí tuto stížnost České školní inspekci Jihlava k přímému vyřízení a informuje o tom stěžovatele.
  10. Stížnosti v otázkách organizace provozu, hospodaření, využívání finančních prostředků postoupí ZŠ tyto stížnosti Obecnímu úřadu v Jihlavě.
 6. Proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání
  proti rozhodnutím ředitele školy učiněných ve správním řízení, do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy ke školskému úřadu v Jihlavě.
 7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí
  • zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
  • zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 395/1991 Sb. o školských zařízeních
  • vyhláška č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  • vyhláška č. 87/1992 Sb. o školních družinách
  • vyhláška č. 48/1993 Sb. o školním stravování
  • vyhláška č. 291/1991 Sb. o základní škole
  Tento výčet zdaleka neobsahuje všechny právní předpisy, obsahuje pouze ty nejdůležitější.
  Do výše uvedených právních předpisů lze nahlédnout na ZŠ o pracovních dnech (mezi 8.00 až 14.00 hodinou) v kanceláři školy, kde je možno objednat vyhotovení kopii vybraných právních norem (jejich části) za úhradu dle sazebníku uvedeného v čl. 8 tohoto materiálu.
 8. Sazebník úhrad za poskytnuté informace
  Na základě zmocnění uvedeném v § 17 zákona č. 106/1999 Sb. je ZŠ oprávněna v souvislosti s poskytováním informací požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.
  Položky sazebníku:
  • kopie dokladu formát A4 jednostranný - 1,50 Kč
  • kopie dokladu formát A4 oboustranné - 2,80 Kč
  • kopie dokladu formát A3 jednostranný - 2,50 Kč
  • cena za nahrání informace elektronické medium - 16,- Kč
  • za vyhledání informace pomocí PC - 2,- Kč/min.
  • dále náklady za poštovné dle tarifu České pošty (telefonní taxy..)
  • případně i vynaložené cestovní náklady
  • u opatření informací velkého rozsahu (např. informací potřebných ke zpracování diplomové práce) se účtuje 70,- Kč/hod. skutečné práce zaměstnance ZŠ
  • při podání žádosti je třeba složit zálohu, která může být stanovena až do celkové výše celkově kalkulované ceny
 9. Zpracování a zveřejnění výroční zprávy ZŠ
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací a její přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.
 10. Zveřejnění dalších informací
  ZŠ zveřejňuje tyto i další informace na internetových stránkách, na adrese: www.zstgm.ji.cz


Mgr. Andrea Frolíková
ředitelka školy

Nahoru ]

Aktuality

T-Mobile olympijský běh

20.06.2019

3.ročník

Poprvé na výletě

20.06.2019

Prvňáčci v pohádkové říši

Osobnosti z dějin

19.06.2019

Poslední hodiny vlastivědy

7.B na výletě

18.06.2019

Znojmo a Bítov

Mezinárodní finále

18.06.2019

Science Cup - Beppo 2019

Víkendový pobyt v Mrákotíně

18.06.2019

Školní družina

Slavonice a Světlá nad Sázavou

17.06.2019

Výlet třídy 6.A

Den v lese

17.06.2019

Další spolupráce s rodiči

Výlet Praha

14.06.2019

Výlet 5.B

Prvňáčci a lesníci

14.06.2019

Setkání s lesníkem

Foodmánie v 9.B

13.06.2019

Evropa na talíři

Pohádková klasika pro 180 dětí kraje Vysočina

13.06.2019

Divadelní kroužek na zámku v Brtnici

Výlet 6.B

12.06.2019

Doubrava u Staré Říše

Výlet 5.A do farmaparku Soběhrdy

10.06.2019

Ukončení pětileté spolupráce s MŠ

Den dětí ve školní družině

10.06.2019

Povedené odpoledne

Družina - Žonglér

07.06.2019

V tělocvičně

Divadelní kroužek pro děti ze družiny

06.06.2019

Hráli jsme PRO i SE druháky

Little Red Riding Hood

06.06.2019

Závěr kroužku Anglický jazyk

Prvňáčci v divadle

06.06.2019

O Perníčkovi

Zpívající ježek 2019

04.06.2019

Pěvecká soutěž

Jak nám to dýchá?

04.06.2019

Za čistým vzduchem

Den dětí pro prvňáčky

03.06.2019

Sportovní dopoledne na Skalce

8.A fandila hokeji

03.06.2019

Akce na HZS

Školní družina

30.05.2019

Robinson

Koncert se povedl

29.05.2019

Rozloučení s flétničkami

Vítězové literární soutěže

29.05.2019

Cena Ivony Březinové

Můj ostrov

28.05.2019

Originální nápady

Výlet Oslavany

27.05.2019

Školní výlet 3.A,B

Vlastivědu si umíme užít!

27.05.2019

Průřez vlastivědou

Školní družina

27.05.2019

Bazén

Umělá inteligence

27.05.2019

Science Café

Pohádková klasika

22.05.2019

Jak se sedá na lopatu

2.B v Horáckém divadle

22.05.2019

Na jevišti i v zákulisí

Havíři a výzdoba chodeb

22.05.2019

Poděkování páťákům

Věda je zábava

21.05.2019

Elektrostatika v 6.třídách

Výchova k občanství prakticky

21.05.2019

Beseda Pravda a mýty o veřejném ochránci práv

Zábavné odpoledne pro družinu

20.05.2019

Aktivity se 7.B

Štafetový pohár

17.05.2019

Krajské kolo

Voda kolem nás

14.05.2019

Čtvrťáci v zoo

Fyzikální soutěže

13.05.2019

Píle se vyplatila

Přírodověda není úplně věda

13.05.2019

Změříme se a poskládáme

Soutěž v anglckém jazyce

10.05.2019

8.místo

Hornická stezka

10.05.2019

Projektový den

Potěšení "Na křídlech motýlích"

09.05.2019

Pro "NADĚJI"

Matematika v kuchyňce

06.05.2019

Učíme se zlomky

Exkurze do Brna

03.05.2019

Projektový den

Robinsonův ostrov

03.05.2019

Akce pro družinu

Štafetový pohár 2019

02.05.2019

1.ročník

Soutěže pro družinu

25.04.2019

Robinsonův ostrov

Nebezpečné situace

25.04.2019

Dokážeme to?

Zpívající ježek

25.04.2019

Soutěžíme ve zpěvu

Cyklisté, na start!

23.04.2019

Jízda pod rozkvetlými stromy

Pohár vědy 3.kolo

17.04.2019

Finále je na dosah

Mám chytré tělo!

17.04.2019

Vzdělávací program pro žáky 3.-5.tříd

Výtvarný kroužek 5.A nezahálí

16.04.2019

Skvělá práce a zábava

Judo Vysočina v tělocvičně

11.04.2019

Naši žáci ukazují, co umí

Přestávky se sportem

11.04.2019

Když starší učí mladší

McDonald’s Cup

11.04.2019

Okrskové kolo

Zakončení s "rychlou"

11.04.2019

Kurz první pomoci

Jarní úklid přírody

10.04.2019

Čistá Vysočina

Finanční gramotnost v 5.A

08.04.2019

Vyděláváme a utrácíme

Malí včelaři

08.04.2019

Ze života včel

Prohlídka školy

05.04.2019

Před zápisem do prvních tříd

MENO- JMÉNO

05.04.2019

Divadlo "po slovensky"

Matematická soutěž PANGEA

05.04.2019

Výsledky

Ocenění

05.04.2019

Den učitelů

Přírodu máme rádi

03.04.2019

Blíží se Den Země

Den učitelů

29.03.2019

Učíme se navzájem

Project Competition 2019

28.03.2019

Dokonči příběh

Desatero příležitostí

28.03.2019

Fórum mladých

Město, ve kterém žijeme

27.03.2019

Besedy o Jihlavě v muzeu

Není kolibřík jako kolibřík…

27.03.2019

Znáte slova mnohoznačná?

Rozmanitost kulturních projevů

26.03.2019

Vítání jara

Interaktivní výstava
ve Žďáru nad Sázavou

26.03.2019

Jak se žilo v klášteře
v době renesance

Silák roku

25.03.2019

Pátek 22.3.2019

Leonardo da Vinci v 5.A

25.03.2019

Projekt o životě a díle

Hudební výchova netradičně

22.03.2019

Žáci sami nacvičují písně

Poprvé v učebně PC

20.03.2019

2.B procvičuje učivo

Žijí kolem nás i s námi

15.03.2019

Pavouci

Náš žák vítězem okresního i krajského kola olympiády
v anglickém jazyce

14.03.2019

Gratulujeme vítězi!

Pohár vědy

12.03.2019

2.kolo

Návštěva knihovny

11.03.2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

Rytmus rock and rollu „rozparádil“ obecenstvo

28.02.2019

Šesťáci v divadle

Školní kolo recitační soutěže

26.02.2019

Máme rádi poezii

MasterChef 5.A

25.02.2019

Sloh nemusí být nuda

Adopce na dálku - průběh

19.02.2019

Během dvou přestávek všechny dobroty zmizely

Cesta do pravěku

19.02.2019

Dějiny nás lákají

Pohár vědy

15.02.2019

1.kolo

Energetika

15.02.2019

Přednáška pro 8.A

Kurz bruslení

12.02.2019

Prvňáčci na ledě

Adopce na dálku

11.02.2019

Již 12.rok

LVK

11.02.2019

Sedmáci na lyžích

Kariérové poradenství

11.02.2019

8. a 9.ročníky

Hrajeme si s angličtinou

05.02.2019

Speak English or miss a turn

Pololetní vysvědčení

04.02.2019

Oslava v kuchyňce

Lyžařský výcvik pátých tříd

04.02.2019

Luka nad Jihlavou a naši páťáci

Návštěva F POINTU

31.01.2019

S divadelním kroužkem

Divadlo pro 2.třídy

31.01.2019

O dvou tovaryších

Čtvrťáci si doplavali pro medaile

31.01.2019

Vody už se nebojíme!

Snílek

30.01.2019

Kulturně-literární kroužek

Olympiáda ČJ - vynikající 4.místo

30.01.2019

Okresní kolo

Neživá příroda

29.01.2019

Poznáváme horniny a nerosty

Vítání občánků 2019

25.01.2019

Naše svědomité šikulky

Olympiáda v anglickém jazyce

25.01.2019

English is easy!

Škola základ života

22.01.2019

Večerní představení
v divadle

Nádobí a náčiní
v kuchyni

22.01.2019

Svět práce a člověk
v 8.třídách

"Tělák", co nás prověřil

22.01.2019

Obratnost a síla

Duklácké peklo

22.01.2019

Tělesná výchova
v posilovně Dukly

První byli prvoci

22.01.2019

Přírodopisné pozorování

Virtuální cestování

22.01.2019

Zeměpis netradičně?

Okresní kolo dějepisné olympiády

18.01.2019

Cesty za poznáním

Master chef v 7.B

18.01.2019

Výroba pokrmu
z výtvarných materiálů

Zvítězíme nad pravopisem?

18.01.2019

Vyjmenovaná slova

Školní kolo zeměpisné olympiády

16.01.2019

Zpráva do aktualit

Návštěva Galerie

16.01.2019

Bon Apetit

Výstava betlémů

09.01.2019

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě

Poslední společný den roku 2018

03.01.2019

Předvánoční těšení v 5.A

Odpolední vyučování 9.A a 9.B

03.01.2019

Full English breakfast

5.A získala druhé místo

20.12.2018

Cena za vánoční stromeček

Vánoční koncert

20.12.2018

Poslední ze série

V zákulisí divadla
s hercem panem Zdeňkem Stejskalem

20.12.2018

Prkna, která znamenají svět

Vánoční koncert

19.12.2018

Druhý ze série

Fyzika v papíru

19.12.2018

Učivo 8.ročníku

Předvánoční pečení

19.12.2018

Kroužek vaření

Cena za vánoční panel

19.12.2018

Sladká odměna za práci dětí

Vánoční keramická dílna 5.A

19.12.2018

Tvoříme ve Stříbrných Terasách

Pohádka o stromečku

18.12.2018

2.B hraje divadlo

Vystoupení pro rodiče

18.12.2018

Flétničky a sbor ukazují, co umí

Vánoční koncert

17.12.2018

První ze série

Jak jsme pracovali
s reklamou

17.12.2018

Malý příspěvek
k finanční gramotnosti

Návštěva v Domově Stříbrné Terasy

17.12.2018

Vánoční zpívání

Zima a předvánoční čas

17.12.2018

Vánoční počítání

Domácí mazlíčci

13.12.2018

Setkání se zvířaty ve 2.B

Škola - základ života

13.12.2018

Hlavně neztrácet nadhled a humor!

Exkurze do Prahy

12.12.2018

Pátá B

Zpátky do pohádky

12.12.2018

Akce pro 2.třídy

Ježíškova vnoučata

12.12.2018

Vánoční přání pro seniory

Výtvarná a literární soutěž

10.12.2018

Třetí místo
pro žákyni z 5.A

Seznámení se sv.Mikulášem

10.12.2018

Akce pro 1.třídy

Kuželky

07.12.2018

Mikulášské koulení

Jihlaváci v Praze

07.12.2018

8.A a 8.B na exkurzi

Prvňáčci a hrátky s čerty

06.12.2018

Čerti u nás v tělocvičně

Čertoviny ve 4.A

06.12.2018

Čerti a čertice učí se tradice

Unesené pohádkové bytosti

04.12.2018

Zachráníme je?

Dívčí ladnost

04.12.2018

Tančíme

Půjdem spolu do Betléma

03.12.2018

Druháci v galerii

Zdobení stromečku a panelu

03.12.2018

Mrzli jsme, ale stálo to za to

Školní družina - Robinson

03.12.2018

Zábavné odpoledne

Dočasná paměť RAM

29.11.2018

Informační a komunikační technologie

Učíme se navzájem v 5.A

29.11.2018

Každý umí něco jiného

Snílek

27.11.2018

Kulturně-literární kroužek

Vaření s kuchařem

27.11.2018

Dočkali jsme se

Mikulášká besídka pro prvňáčky

26.11.2018

Pozvánka na akci

Astronomická olympiáda

23.11.2018

Postup do dalšího kola

Grapefruit a hudba

21.11.2018

Náš třídní časopis

Oblastní galerie Vysočiny

20.11.2018

Bon appétit

Karate - co a jak?

19.11.2018

Holčičí TV

Plavecký výcvik 3.tříd

19.11.2018

Ukončení plaveckého výcviku

Reklamní agentura v 7.B

19.11.2018

Tvorba vlastní reklamy
v anglickém jazyce

Přírodovědcem v muzeu i ve škole

13.11.2018

Týden vědy

Bobřík informatiky

12.11.2018

Národní kola soutěže

Tělesná výchova trochu jinak

12.11.2018

Kuželky a soutěžení

Rozum i Štěstí navštívili 4.A

12.11.2018

Hrajeme divadlo

Vaření s kuchařem

08.11.2018

Velké hlasování

Mladý chovatel

07.11.2018

Příprava na soutěž

Toulky jihlavskou minulostí

07.11.2018

Tentokrát v kostele sv.Ignáce

Učení v přírodě

07.11.2018

Orientace v krajině

Horácké divadlo

06.11.2018

Muzikál O Perníčkovi

Logická olympiáda

06.11.2018

Postup do krajského kola

Strašidelný pátek

05.11.2018

Projekt Halloween v 5.A

Hurá pečeme

05.11.2018

Není nad praktickou zkušenost

Překvapení v divadelním kroužku

02.11.2018

Herec HDJ ve škole

Dívčí tělocvik v 6.třídách

31.10.2018

Ringo a tallboll

Elektřina žádná nuda!

31.10.2018

Šílení vědátoři z 5.A

Projektový den ve 4.A

31.10.2018

Jsme hrdí na to, že jsme Češi

Bombastická oslava

26.10.2018

5.B v retro oblečení

Cvičný požární poplach

26.10.2018

Spořádaná evakuace školy

Jak se dělá divadlo

26.10.2018

Komentovaná prohlídka Horáckého divadla

Výlov rybníku Velký Tisý

26.10.2018

Exkurze 4.B a 5.B

Všechno nejlepší, republiko!

25.10.2018

Výročí vzniku republiky

100 let republiky ve 2.B

24.10.2018

Povídáme si o naší zemi

Prvňáčci v Zoo

23.10.2018

Zoo v krabici II.

Povrch? Co to je?

22.10.2018

Umíme zmapovat povrch?

Bezpečnost

17.10.2018

Fyzika v praxi

Malí „kouzelníci“

16.10.2018

Fyzika v šestých třídách

První společné divadlo

16.10.2018

Splašené nůžky

Minifotbal - starší žáci

11.10.2018

Okrskové kolo

Potraviny a bezpečnost v ČASP

11.10.2018

Skvělá skupinová práce

Demokratické volby

11.10.2018

Výchova k občanství

Podzimní příroda

08.10.2018

Pomáháme myslivcům

Moje vysněná škola

04.10.2018

Výchova k občanství v 6.A

Pátrání ve VkO

04.10.2018

Historie naší školy

Prvňáčci už znají šest písmen

03.10.2018

Poznáte je?

Zdeněk Šplíchal v galerii

02.10.2018

Výtvarná dílna 5.A ve směru abstrakce

Jaké to je zpívat v pop-rockovém sboru?

01.10.2018

Hudební projekt Fusion Lite

Matematika v parku

24.09.2018

Finanční gramotnost v praxi

Evropský týden mobility

19.09.2018

Jak se jezdí na vozíčku?

Adopce na dálku

14.09.2018

Dopis od Johnyho

V 1.B hrajeme divadlo

12.09.2018

O veliké řepě

Pohádková škola

02.09.2018

Prvňáčci již ve škole

Elektronická žákovská

31.08.2018

Rozvrhy tříd a přístupy pro nové žáky

První školní den

27.08.2018

Organizační informace

Dnes má svátek

Dnes je: 24. 7. 2019
Svátek má / je: Kristýna
Zítra: Jakub

Svačinky
http://svacinky.lapek.cz