Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Logo

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace - Fotografie ze školy

Navigace: Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace  »  Úřední deska

Zřizovatel
E-podatelna

Pro podání žádostí, zasílání dokumentů a dotazů použijte:

Elektronickou podatelnu

Datová schránka

ID 2p949b3

Telefon

kancelář - 567 570 271

Žákovská knížka
ZŠ T.G.M
Vstup do školního
Základní škola T. G. Masaryka Jihlava - Moodle Office 365
 
Počítadlo přístupů
TOPlist TOPlist

Zveřejnění informací ZŠ T.G.Masaryka, Žižkova 50, Jihlava (dále jen ZŠ) v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), která je pro oblast školství upravena pokynem MŠMT č.j.31479/99. ZŠ zveřejňuje podle § 5 zákona následující informace:

 1. Údaje o jmenování ředitele školy:
  Ředitel školy Mgr. Petr Mouryc byl poprvé jmenován do funkce dne 1.8.1991 školským úřadem v Jihlavě.
 2. Vymezení pravomoci ředitele školy je dáno §3 zákona č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství:
  1. Ředitel řídí školu, a plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy, za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků: odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
  2. Ředitel rozhoduje
   • o odkladu povinné školní docházky
   • o dodatečném odložení povinné školní docházky
   • o zařazení dětí do školní jídelny, školní družiny a školního klubu, pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout.
   • o zařazení dětí do základní školy, přednostně se zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy.
   • o opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
  3. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.
 3. Pracovníci ZŠ pověření přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů, oznámení a žádostí o poskytnutí informací:
  • Mgr. Petr Mouryc, ředitel školy
  • Mgr. Aleš Jelínek, zástupce ředitele
  • Telefonický kontakt: 567 570 271
  • fax: 567 570 278
  • E-mail: zstgm@ji.cz
  Žádosti lze vyřídit na základě ústního dotazu v sídle ZŠ (v pracovní dny v době od 7.30 do 15.00 hodin), nebo zaslat písemně na adresu ZŠ.
 4. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovené zákonem č.106/1999 Sb.
  1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručena poštou, osobně i jiným způsobem - faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat)
  2. Pokud žádost směřuje k poskytnutí již zveřejněné informaci, může pověřený pracovník místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání svěřené informace. Za zveřejněné údaje se pro tyto účely považují i informace obsažené v tomto materiálu. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů od jejího doručení.
  3. Není-li žádost vyřízena ústně nebo požaduje-li žadatel písemné vyjádření (toto sdělení se považuje za nové podání žádosti), poskytne se požadovaná informace písemně nebo umožněním nahlédnutí do spisu (včetně možnosti pořízení fotokopie) nebo na paměťových mediích.
  4. Pokud ze žádosti není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
  5. Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený pracovník žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
  6. Pokud je požadovaná žádost o informaci mimo působnost ZŠ, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti s odůvodněním sdělí do 3 dnů žadateli (zákon č.106/99 Sb. nestanoví povinnost postoupení žádosti příslušnému orgánu).
  7. Pověřený pracovník poskytne informaci žadateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti podle odst. 5. O formě, ve které bude informace poskytnuta (odst. 3), rozhodne pověřený pracovník.
  8. Lhůtu uvedenou v předchozím odstavci může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dnů pouze ze závažných důvodů taxativně vymezených v § 14 ost.5, o čemž je povinen žadatele průkazně informovat, a ještě před uplynutím lhůty lhůtě dané v odst. 7. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věcí - viz. 4 a 6.
  9. Pokud ZŠ odmítne (zcela nebo částečně) poskytnout žadateli informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě uvedené v odst. 7, případně v řádně prodloužené lhůtě (odst. 8).
  10. Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 46 zákona č.71/67 Sb. správního řádu, které musí obsahovat všechny požadované náležitosti a jako správní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
  11. Jestliže povinná osoba ZŠ ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytne žadateli informace nebo nevydá rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto.
  12. Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přístupné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.
  13. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby ke školskému úřadu v Jihlavě a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odst. 11.
  14. Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zák.č.99/63 Sb. občanského soudního řádu. Možnost soudního přezkoumání není podáváním odvolání dotčena.
 5. Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  Stížnosti, oznámení a podněty od občanů jsou řešeny a vyřizovány v souladu s vyhláškou č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů, dále rozpracovaném v Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.15/1998, č.j.27068/98-12, a to následujícím způsobem:
  1. Stížnosti, oznámení a podněty se podávají ústně (osobně) nebo písemně (doručené poštou, osobně i jiným způsobem - čl.5 odst.1).
  2. Pracovníkem pověřeným k přijímání stížností, oznámení a podnětů (dále pouze stížnosti) od občanů je Miluše Mrkvičková, sekretářka ředitele, telefon 567 570 271. Tato pověřená pracovnice rovněž vede evidenci stížností. Vlastním vyřízením konkrétních stížností je poté ředitelem pověřen jím určený pracovník.
  3. ZŠ je při vyřizování stížností povinna:
   • prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách (viz dále)
   • objektivně a úplně prošetřit všechny její body a zjištění dokladovat
   • výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout o oprávněnosti resp. neoprávněnosti stížnosti
   • o výsledku šetření informovat stěžovatele
   • u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků
   • spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření a vyřízení předat k evidenci pověřenému pracovníkovi (ad odst. 2)
  4. Pokud ZŠ obdrží stížnost, jejíž vyřízení je plně v její kompetenci a není ji třeba prošetřovat na podkladě dalších vyjádření, musí být vyřízena (prošetřena) do 10 dnů ode dne doručení.
  5. Příjem stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně a které nelze vyřídit do 10 dnů ode dne doručení na ZŠ, musí být stěžovateli potvrzen písemně, a to do 5 dnů od doručení stížnosti.
  6. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, musí být vyřízeny (prošetřeny) nejdéle do 30 dnů od data doručení na ZŠ. Tuto lhůtu lze překročit pouze ve výjimečných případech se souhlasem ředitele školy. O důvodech musí být vyrozuměn stěžovatel.
  7. Je nepřípustné postupovat stížnost k prošetření útvarům či zaměstnancům, proti nimž stížnost směřuje.
  8. Pokud ZŠ obdrží stížnost, jejíž šetření je jen zčásti v jeho pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli a sdělí mu, které body stížnosti prošetří sám a které postupuje jinému subjektu.
  9. Pokud ZŠ obdrží stížnost směřující proti řediteli školy nebo se jedná o stížnost na peragogické řízení školy, postoupí tuto stížnost České školní inspekci Jihlava k přímému vyřízení a informuje o tom stěžovatele.
  10. Stížnosti v otázkách organizace provozu, hospodaření, využívání finančních prostředků postoupí ZŠ tyto stížnosti Obecnímu úřadu v Jihlavě.
 6. Proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání
  proti rozhodnutím ředitele školy učiněných ve správním řízení, do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy ke školskému úřadu v Jihlavě.
 7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí
  • zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
  • zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • zákon č. 395/1991 Sb. o školských zařízeních
  • vyhláška č. 150/1958 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů
  • vyhláška č. 87/1992 Sb. o školních družinách
  • vyhláška č. 48/1993 Sb. o školním stravování
  • vyhláška č. 291/1991 Sb. o základní škole
  Tento výčet zdaleka neobsahuje všechny právní předpisy, obsahuje pouze ty nejdůležitější.
  Do výše uvedených právních předpisů lze nahlédnout na ZŠ o pracovních dnech (mezi 8.00 až 14.00 hodinou) v kanceláři školy, kde je možno objednat vyhotovení kopii vybraných právních norem (jejich části) za úhradu dle sazebníku uvedeného v čl. 8 tohoto materiálu.
 8. Sazebník úhrad za poskytnuté informace
  Na základě zmocnění uvedeném v § 17 zákona č. 106/1999 Sb. je ZŠ oprávněna v souvislosti s poskytováním informací požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů.
  Položky sazebníku:
  • kopie dokladu formát A4 jednostranný - 1,50 Kč
  • kopie dokladu formát A4 oboustranné - 2,80 Kč
  • kopie dokladu formát A3 jednostranný - 2,50 Kč
  • cena za nahrání informace elektronické medium - 16,- Kč
  • za vyhledání informace pomocí PC - 2,- Kč/min.
  • dále náklady za poštovné dle tarifu České pošty (telefonní taxy..)
  • případně i vynaložené cestovní náklady
  • u opatření informací velkého rozsahu (např. informací potřebných ke zpracování diplomové práce) se účtuje 70,- Kč/hod. skutečné práce zaměstnance ZŠ
  • při podání žádosti je třeba složit zálohu, která může být stanovena až do celkové výše celkově kalkulované ceny
 9. Zpracování a zveřejnění výroční zprávy ZŠ
  Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací a její přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.
 10. Zveřejnění dalších informací
  ZŠ zveřejňuje tyto i další informace na internetových stránkách, na adrese: www.zstgm.ji.cz


Mgr. Petr Mouryc
ředitel školy

Nahoru ]

Aktuality

T-Mobile olympijský běh

21.06.2018

2.ročník

Centrum Botanicus

21.06.2018

4.B a 5.A na výletě

Třeťáci na výletě

20.06.2018

Je libo čokoládu?

Víkendový pobyt v Mrákotíně

19.06.2018

Školní družina - Mrákotín 2018

Grapefruit č.3

19.06.2018

Náš třídní časopis

Nezapomínáme ani na tatínky

15.06.2018

Den otců

Výlet 9.B

15.06.2018

Jak bylo na zámku?

Prvňáčci na výletě

15.06.2018

Jsou z nás malí farmáři

Brno jinak

14.06.2018

Výlet 7.A

Fyzika

13.06.2018

Závěrečné práce

Výlet 4.A třídy

13.06.2018

Aktivity v areálu Březová

Devět skal

12.06.2018

Výlet 8.B

Česko čte dětem

11.06.2018

Projektové vyučování

Výlet do lanového centra Beruška

11.06.2018

Spolupráce MŠ Mašinka a 4.A

Den dětí

11.06.2018

Ve školní družině

Ohlédnutí za MDD

04.06.2018

4.B a 5.A v lese

Třeťáci v divadle

04.06.2018

Maxipes Fík

Mezinárodní den dětí

04.06.2018

Slavíme s kamarády ze školky

Den dětí pro prvňáčky

01.06.2018

Prvňáčci slaví svátek

Školní družina

01.06.2018

Robinson

Výměnná burza knih

31.05.2018

Akce měla úspěch!

Změna způsobu platby obědů

30.05.2018

A zvýšení ceny obědů

Podivné království

30.05.2018

7.A pro družinu

Dny prevence

29.05.2018

Akce pro 3.třídy

Koncert pro rodiče

24.05.2018

Malí flétnisté

Obraz Doriana Graye

23.05.2018

Divadelní představení

Zakončení projektu

23.05.2018

Světlá nad Sázavou

Teifoc

18.05.2018

Stavíme ze stavebnice

Atletika - Pohár rozhlasu

17.05.2018

Počasí nepřálo...

Máme rádi zvířata

17.05.2018

Projektové vyučování

Zpívá celá škola

16.05.2018

Pěvecká soutěž 1.stupně

Návrat z finále

16.05.2018

Mezinárodní soutěž Pangea

Elektronická žákovská

15.05.2018

Dočasné problémy

Podivné království

15.05.2018

Akce 7.A pro družinu

Okresní kolo ve vybíjené

15.05.2018

3.místo pro naši školu

Den matek

11.05.2018

Maminkám k svátku

Anthropos a ...

09.05.2018

Technické muzeum v Brně

Zábavné odpoledne

04.05.2018

Akce žáků pro žáky

Projektový den 8.B

03.05.2018

Ekocentrum a čistička

Do lesa s lesníkem

02.05.2018

Páťáci v lese

Úprava www stránek

02.05.2018

Rozvrhy, suplování, plán akcí

Čarodějný den

27.04.2018

Lektvary

Grapefruit č.2

27.04.2018

Náš třídní časopis

In the kitchen

26.04.2018

Angličtina v praxi

8.A stavěla domky

25.04.2018

Stavebnice Teifoc

Prohlídka Horáckého divadla

25.04.2018

První herecké zkušenosti

Den Země

24.04.2018

Téma: Čistá voda

Výtvarná soutěž

24.04.2018

Úspěch výtvarného kroužku 4.A třídy

Čisto okolo nás

19.04.2018

Již podesáté

PISA 2018

18.04.2018

Mezinárodní šetření

Jarní Vídeň

16.04.2018

Sedmáci v hlavním městě Rakouska

Krajská policie

13.04.2018

Detektivní práce

Vesmír

09.04.2018

Obloha pod stanem

Báseň na rozloučenou

09.04.2018

Život je změna

Zmrzlináři z 5.A

06.04.2018

Příprava poháru na rozloučenou

Kurz bruslení

06.04.2018

Prvňáci umí bruslit!

Vida! Už tomu rozumíme!

04.04.2018

Exkurze ve VIDA! science centru v Brně

O siláka roku

03.04.2018

Příprava se vyplatila

Žáci v roli učitele

03.04.2018

Výměna rolí

Jarní těšení ve 4.A třídě

28.03.2018

Velikonoce a jarní tvoření

Výtvarný kroužek 4.A třídy

28.03.2018

Tvoříme ze špalků

Ohlasy třeťáků na kurz bruslení

26.03.2018

Rozloučili jsme se se zimáčkem

Školní kolo recitační soutěže

20.03.2018

Naši žáci opět příjemně překvapili

Motivace ke čtení

19.03.2018

Co číst?

Čtenářské dílny v 5.A

16.03.2018

Postřehy dětí při čtení

Bruslení – 5.B

12.03.2018

Celý kurz

Naměříme tabulkové hodnoty?

12.03.2018

Fyzika v šestých třídách

Vzhůru ke hvězdám

06.03.2018

Vesmír nás láká

Grapefruit

05.03.2018

Náš třídní časopis

Lyžák za námi

23.02.2018

Lyžují všichni

Pasování na čtenáře

22.02.2018

Prvňáčci na návštěvě u Kniháčka

Zdravé zoubky

21.02.2018

Prvňáčci se učí pečovat o zuby

Karneval v 1.B

21.02.2018

Učíme se v maskách

Srdce láskou darované

15.02.2018

Možnost hlasování

Horácké divadlo

15.02.2018

Maxipes Fík v akci se 4.A

Adopce na dálku

13.02.2018

Opět úspěšná!

Modelování v 1.A

08.02.2018

Zvířátka z plastelíny

Nebojte, nekoušu!

08.02.2018

Besedy s vodícím psem

Další dopis od adoptovaného Johnyho

07.02.2018

Akce 12.2.2018

Adopce na dálku

02.02.2018

Již 11.rok

We enjoy ENGLISH!

01.02.2018

Školní kolo Olympiády
v anglickém jazyce

Tělesná výchova trochu jinak

01.02.2018

Páťáci na ledové ploše

Vítání občánků

30.01.2018

Naše šikulky

Třeťáci se pasovali na vládce zimy

29.01.2018

Zima ještě nekončí…

Plavecký výcvik

24.01.2018

Čtvrťáci na bazénu

Zimní radovánky

22.01.2018

Necvičíme jenom
v tělocvičně

LVK 19.2.-23.2.2018 Šacberk

15.01.2018

Základní informace

Toulky jihlavskou minulostí a 4.B

12.01.2018

Povídání o svátku Tři králů

Toulky jihlavskou minulostí

10.01.2018

Putování tří králů

Poslední dny roku 2017

03.01.2018

Bavíme se a pomáháme

Provoz školní družiny

22.12.2017

Od 8.ledna 2018

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení

20.12.2017

Výskyt příušnic

Vánoční pečení v 5.A

20.12.2017

Cukroví se povedlo

Vánoční vystoupení

19.12.2017

Zpívání vánočních písní
na chodbě školy

Netradiční koledy

18.12.2017

Předvánoční hudební výchova

9.A na Vánoční výstavě

13.12.2017

Jak se slaví Vánoce
v Evropě?

Vánoce s městskou policií

12.12.2017

Páťáci společně s policisty

Finální tečka projektu

12.12.2017

Hodina matematiky v praxi

Vaření v praxi

08.12.2017

Člověk a svět práce

Čteme Hobita

07.12.2017

Tajemné runy

Mikuláš, Čert, či Anděl?

07.12.2017

Nadílka v 9.B

Děti ze 4.B v divadle

07.12.2017

Peklo s ježibabou

Poznáte nás?

06.12.2017

Městem chodí Mikuláš…

Plavecký výcvik ve třetích třídách

04.12.2017

Jako ryby ve vodě…

Zdobení vánočního stromečku

04.12.2017

Stromek č.43

Školní družina

04.12.2017

Robinson

Čas adventní

01.12.2017

Velké těšení

Jarmark se vydařil

30.11.2017

Výdělek nás potěšil

Návštěva zoo

30.11.2017

Domácí mazlíčci

Okrskový turnaj ve florbale

28.11.2017

Starší žáci

Přípravy na jarmark vrcholí

27.11.2017

Nejen projekt nás zaměstnává

Mikrosvět kolem nás

24.11.2017

V badatelně

Mladý chovatel

22.11.2017

Okresní klání

S Horácem

21.11.2017

Noc divadel 2017

Fyzikální kouzlení

20.11.2017

Pokusy šesťáků

Poznávání

16.11.2017

Soutěž Mladý chovatel

Jak se dělá divadlo

15.11.2017

3.A na exkurzi v Horáckém divadle

Výsledky voleb do školské rady

13.11.2017

Pro páté volební období

Poznáš písničku?

13.11.2017

Hodina hudební výchovy a komiks

6.A a 6.B na kuželkách

09.11.2017

Motivační hodina

Projekt finanční gramotnosti pokračuje

09.11.2017

Návštěva z vedení České spořitelny

Bádání na gymnáziu

08.11.2017

Pokusy z optiky

Školská rada - volby

06.11.2017

Období let 2018-2022

Sdružení rodičů - výbor

02.11.2017

Volba předsedy a další

Páťáci na výlovu

02.11.2017

Rybník Dvořiště a tuny ryb

7.A třídí odpad

01.11.2017

Exkurze ve sběrném dvoře

Halloween

01.11.2017

Projektové vyučování

Pojďte se bát!

31.10.2017

Halloween v kroužku AJ

S radostí a perfektní přípravou na výuku

31.10.2017

Super učitelé v 5.A

Darujeme Srdcem

31.10.2017

"Naději" pro radost

Country tance

30.10.2017

První stupeň v pohybu

Červená karkulka

30.10.2017

Dramatizace pohádky v 1.A

Splašené nůžky

25.10.2017

Skvělé pobavení v divadle

Běh srdcem pro "Naději"

25.10.2017

Světový den běhu

Pozvání na SPŠS

23.10.2017

„Devítky“ na „Stavebce“

Halloween v mateřské školce

23.10.2017

Spolupráce s Mašinkou pokračuje

Finanční gramotnost

18.10.2017

Začínáme s projektem

Příšerky nejen kolem nás

16.10.2017

Stačí tak málo a bavíme se

V Ráji jako v ráji

13.10.2017

Projekt
72 hodin pro přírodu

Textaři ze 4.B

11.10.2017

Netradiční hodina hudební výchovy

Zoo v krabici II.

10.10.2017

Prvňáci v zoo

Opičí se opice?

06.10.2017

Výukový program v centru PodpoVRCH

Týmová práce

02.10.2017

Učíme se spolupracovat

Divadlo

02.10.2017

Letos poprvé v HDJ

Už jsme tři týdny školáky

21.09.2017

Jak se daří prvňákům

Ředitelské volno

19.09.2017

Pátek 29.září 2017

Září a my básníme

18.09.2017

Škola v básni

Školní družina-organizace

11.09.2017

Umístění oddělení v budově

Školní družina

08.09.2017

Dočasný přesun do hlavní budovy školy

Elektronická žákovská knížka

06.09.2017

Odstraněné potíže

Pohádková škola

03.09.2017

Prvňáčci ve škole o den dříve

Rozvrhy hodin

31.08.2017

A začátek školního roku

Adopce na dálku

30.08.2017

Druhý letošní dopis

Dnes má svátek

Dnes je: 24. 6. 2018
Svátek má / je: Jan
Zítra: Ivan

Svačinky
http://svacinky.lapek.cz
Svačinky
https://www.cerstvasvaca.cz/

© 1999 - 2018 | Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace | Škola pro život - Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace

Administrace